Szkolenie obronne w Starostwie Powiatowym

30  maja 2018 roku Starosta Powiatu Bialskiego działając na podstawie § 10 ust. 1 pkt 7 lit. a rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 października 2015 r. w sprawie szkolenia obronnego (Dz. U. poz. 1829), zarządzenia nr 64 Starosty Bialskiego z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie organizacji i wykonywania zadań w ramach powszechnego obowiązku obrony w 2018 r., „Programu Szkolenia Powiatu Bialskiego na lata 2018-2020”, w związku z przystąpieniem do wykonania zadania określonego w „Planie Szkolenia Obronnego Powiatu Bialskiego na 2018 rok” uzgodnionym z Wojewodą Lubelskim znakiem: ZK-I.657.3.19.2018 z dnia 9 lutego 2018 r., zarządził w godzinach od 11:00 do 15:45 przeprowadzenie szkolenia obronnego.

Przedmiotowym obowiązkiem objęto jednostki samorządu terytorialnego szczebla gminnego. Przedstawicielami wójtów i burmistrzów oddelegowanymi na szkolenie byli pracownicy prowadzący sprawy związane z wykonywaniem zadań z zakresu powszechnego obowiązku obrony.

Do zrealizowania przedmiotowego zadania zaangażowano ekspertów badających na co dzień dyscyplinę naukową, to jest nauki o bezpieczeństwie, która stanowi elementarną część nauk społecznych.

Prelegentem pierwszej części szkoleniowej był adiunkt Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie płk dr Paweł Żarkowski, który zaprezentował dwa obszary problematyczne:

  1. Rola i miejsce administracji publicznej w systemie bezpieczeństwa narodowego
  2. Prawny wymiar ochrony dóbr kultury w Rzeczypospolitej Polskiej. Zasady planowania ochrony zabytków na wypadek zagrożeń wojennych.

Prelegentem drugiej części był pracownik Referatu Zarządzania i Ochrony Ludności Starostwa Powiatowego w Białej Podlaskiej Sławomir Wierzbicki (doktorant Instytutu Nauk Społecznych i Bezpieczeństwa UP-H w Siedlcach), który zaprezentował zajęcia instruktarzowe dotyczące „Oznaczania klauzulami tajności dokumentów wykonywanych w ramach planowania obronnego oraz zmiany nadanej klauzuli”, które zostały fragmentarycznie omówione na przykładzie pozycji naukowej wydanej we współautorstwie z płk. dr. Wojciechem Janikiem oraz ppłk. dr. Piotrem Maślochem nt. „Służby specjalne Rzeczpospolitej Polskiej w zwalczaniu współczesnych zagrożeń – wybrane zagadnienia”.

Zwieńczeniem szkolenia był pokaz krótkometrażowego filmu poświęconego ochronie dóbr kultury przez organizacje polskiego podziemia w trakcie działań wojennych prowadzonych przez okupantów na terenie miasta Warszawa podczas drugiej wojny światowej.

Tekst: Sławomir Wierzbicki

Scroll to Top