Szpital Powiatowy buduje Zakład Opiekuńczo Leczniczy w Łózkach

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Międzyrzecu Podlaskim realizuje projekt: „Wzrost efektywności i dostępności oraz koordynacji świadczeń zdrowotnych udzielanych przez SPZOZ w Międzyrzecu Podlaskim poprzez doposażenie Zakładu i utworzenie Zakładu Opiekuńczo Leczniczego w Łózkach”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020.

Wartość projektu: 11 680 647,99 zł

Wartość dofinansowania z EFRR: 7 590 537,11 zł

Cel główny projektu jest wielowymiarowy. Z jednej strony zakłada rozszerzenie oferty szpitala w zakresie opieki długoterminowej poprzez powstanie Zakładu Opiekuńczo Leczniczego w Łózkach. Z drugiej strony zapewnia również zwiększenie dostępności do wysokiej jakości usług diagnostycznych w ramach podstawowej działalności szpitala.

Zakres rzeczowy projektu obejmuje utworzenie i wyposażenie Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Łózkach, na bazie budynku byłej szkoły. Powstanie trzykondygnacyjny obiekt leczniczy, wraz z pełnym zapleczem technicznym i pomocniczym. Budynek będzie dysponował 90 łóżkami wraz z niezbędną infrastrukturą diagnostyczno-leczniczą i techniczno-sanitarną, gabinety lekarskie, punkty pielęgniarskie, zabiegowe, sale rehabilitacyjne, poradnie, sanitariaty dla niepełnosprawnych, zaplecze pomocnicze, kuchnia oraz winda szpitalna.

Budynek byłej szkoły w Łózkach

Wizualizacja Zakładu Opiekuńczo Leczniczego

Elementem inwestycji jest także zakup nowoczesnej aparatury medycznej na potrzeby SPZOZ w Międzyrzecu Podlaskim w szczególności:

  1. Zakładu Diagnostyki Endoskopowej: zakup nowoczesnego zestawu endoskopowego – gastroskop i kolonoskop wraz z oprzyrządowaniem i myjnią dezynfekującą,

  2. Poradni Kardiologicznej, Pracowni Echokardiografii i Prób Wysiłkowych: zakup echokardiografu, zestawu do wykonywania prób wysiłkowych z oprogramowaniem, bieżni i cykloergometru rowerowego.

  3. Bloku Operacyjnego w urządzenia niezbędne do ich właściwego funkcjonowania: zakup zestawu laparoskopowego.

  4. Podstawowa Opieka Zdrowotna – przenośny aparat USG.

Zakup wyżej wymienionego sprzętu wpłynie także na poprawę diagnostyki realizowanej nie tylko w warunkach szpitalnych ale także w formach ambulatoryjnych, w dziedzinach priorytetowych dla województwa m.in. w zakresie schorzeń i problemów zdrowotnych układu krążenia, ginekologicznych, onkologicznych, chirurgii, rehabilitacji i opieki zdrowotnej nad osobami starszymi. Tym samym inwestycja pozwoli na racjonalizację wykorzystania zasobów w systemie ochrony zdrowia w powiecie poprzez poszerzenie zakresu i dostępności do świadczeń długoterminowych i ambulatoryjnych z odciążeniem lecznictwa szpitalnego.

Umowa z wykonawcą przedsięwzięcia dotycząca robót budowlanych, związanych z utworzeniem Zakładu Opiekuńczo Leczniczego w Łózkach – Przedsiębiorstwem Produkcyjnym, Handlowym i Usługowym DOMBUD Sp. z o.o. została zawarta 8 maja br. Wybór najkorzystniejszej oferty dokonany został po przeprowadzonym postępowaniu w trybie zamówienia publicznego, w przetargu nieograniczonym.

Warto podkreślić, że od lipca 2017 r. SPZOZ w Międzyrzecu Podlaskim prowadzi 15-łóżkowy Zakład Opiekuńczo Leczniczy przy ul. Wiejskiej. Mamy pełne obłożenie, a pacjenci którzy chcą skorzystać ze świadczeń zdrowotnych zapisywani są na listę oczekujących. Posiadamy więc niezbędne doświadczenie w prowadzeniu tego typu placówki oraz kadrę od której przyszli pracownicy mogą się uczyć. Po zakończeniu realizacji projektu, tj. od 2021 r. do pracy w ZOL będą potrzebni m. in. lekarze, pielęgniarki, rehabilitanci, fizjoterapeuci, opiekunowie medyczni oraz pozostały personel niemedyczny.

Zakład Opiekuńczo Leczniczy udziela świadczeń medycznych pacjentom przewlekle chorym, którzy wymagają ze względu na stan zdrowia całodobowych świadczeń pielęgnacyjnych, rehabilitacyjnych oraz kontynuacji leczenia ale nie wymagają hospitalizacji w oddziale szpitalnym. Zakres świadczeń ZOL obejmuje opiekę lekarską wraz z konsultacjami specjalistycznymi, całodobową opiekę pielęgniarską, rehabilitację ruchową i fizjoterapię, terapię zajęciową, psychologiczną, logopedyczną, trening samoobsługi, leczenie farmakologiczne, leczenie dietetyczne wraz z leczeniem żywieniowym.

Świadczenia zdrowotne udzielane pacjentom finansuje Narodowy Fundusz Zdrowia, tj. koszty badań, leków, wyrobów medycznych, środków pomocniczych i produktów leczniczych, zastosowanych w trakcie udzielania świadczeń. Koszty wyżywienia i zakwaterowania ponosi pacjent. Jest to nie więcej niż 70 % otrzymywanego świadczenia – renty czy emerytury.

Do ZOL-u będą przyjmowani pacjenci spełniający określone kryteria.

Przewiń do góry