Transgraniczny projekt drogowy z szansą na dofinansowanie

Koncepcja projektu „Poprawa dostępności powiatu bialskiego i rejonu brzeskiego dzięki budowie  i przebudowie infrastruktury komunikacyjnej prowadzącej do przejścia granicznego Sławatycze – Domaczewo” przeszła pozytywnie ocenę i znalazła się wśród 64 projektów, które przeszły do drugiego etapu I naboru wniosków w ramach celu tematycznego „Dostępność” Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2014-2020. Powiat bialski (beneficjent wiodący) pracuje obecnie nad przygotowaniem pełnego wniosku aplikacyjnego, a zgodnie z informacją WST decyzja odnośnie projektów nagrodzonych grantami ma zapaść w grudniu 2017 r.

Projekt realizowany będzie w partnerstwie z przedsiębiorstwem Robót Drogowych Briestobldostroj z Brześcia na Białorusi. Wartość projektu opiewa na kwotę 2 574 000 EUR, z czego dofinansowanie o wartości 2 316 600 EUR (90 %) pokryje unia europejska, pozostała kwota sfinansowana zostanie ze środków obydwu partnerów.

21 czerwca w Starostwie Powiatowym w Białej Podlaskiej odbyło się spotkanie partnerów, które otworzył starosta bialski Mariusz Filipiuk. Powiat bialski reprezentowali pracownicy Wydziału Spraw Społecznych z dyrektor Marianną Tumiłowicz na czele, pracownicy Zarządu Dróg Powiatowych w Białej Podlaskiej na czele z dyrektor Krystyną Beń i Sławomir Kuźmicki. Przedsiębiorstwo Robót Drogowych w Brześciu KUP Briestobldostroj w Brześciu na Białorusi reprezentowali z-ca dyrektora generalnego Aliksandr Marynevich oraz Svietlana Sidarchuk. Spotkanie dotyczyło doprecyzowania merytorycznej części projektu, przygotowania wniosku aplikacyjnego i niezbędnych załączników.

Celem wspólnego projektu jest poprawa dostępności komunikacyjnej powiatu bialskiego i rejonu brzeskiego poprzez modernizację infrastruktury drogowej prowadzącej do przejścia granicznego Sławatycze – Domaczewo.

W wyniku projektu przebudowane zostaną: droga powiatowa Nr 1051L Zalesie – Chotyłów – Piszczac – Tuczna – Sławatycze na odcinku długości 4,4 km (po stronie polskiej) oraz droga Malorita-Miedno-Znamienka (po stronie białoruskiej) na odcinku 5,1 km. Drogi te prowadzą bezpośrednio do przejścia granicznego Sławatycze-Domaczewo. Realizacja projektu ułatwi komunikację społeczności polskiej i białoruskiej z powiatu bialskiego i rejonu brzeskiego, przyczyni się do zwiększenia komfortu podróży oraz skrócenia czasu przejazdu służb ratunkowych i pozostałych pojazdów. W wyniku realizacji inwestycji poprawi się wykorzystanie istniejącej infrastruktury drogowej. Wykonanie modernizacji dróg pozwoli mieszkańcom na właściwe wykorzystanie posiadanych środków transportu. Poprawa stanu technicznego dróg, zwiększenie ich nośności i szerokości zapewni komfort podróży osobom korzystającym z alternatywnego dojazdu do przejść granicznych w Terespolu, Kukurykach i Sławatyczach oraz okolicznych miejscowości omijając mocno obciążoną ruchem drogę krajową Nr 2.

Ponadto w ramach projektu zakupiony zostanie sprzęt do zimowego i letniego utrzymania dróg.

Powstanie wspólna platforma wymiany doświadczeń, wiedzy i know-how z zakresu zarządzania utrzymaniem infrastruktury drogowej.

Tekst: Anna Szypiło

 

Scroll to Top