UWAGA! Minister Sportu i Turystyki ogłosił otwarty konkurs

UWAGA! Minister Sportu i Turystyki ogłosił otwarty konkurs na dofinansowanie w roku 2012 organizacji zajęć sportowych dla uczniów, finansowanych ze środków Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów. Wnioski można składać do 15 listopada 2011.

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadań objętych konkursem w 2012 roku wynosi: 12 mln zł, w tym:
• na realizację zadania nr 1 – 3,0 mln zł
• na realizację zadania nr 2 – 9,0 mln zł
Warunki i tryb składania wniosków, przyznawania dofinansowania oraz przekazywania środków finansowych z Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów określa rozporządzenie MSiT z dnia 19 wrzesnia 2011r. w sprawie dofinansowania zajęć ześrodkow Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów (Dz. U. Nr 217, poz. 1290)
Zadania przewidziane do realizacji:
W roku 2012 środki Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów przeznacza się na dofinansowanie realizacji 2 zadań:
• Zadanie nr 1 „Zajęcia sportowe dla uczniów”, ukierunkowane na upowszechnianie sportów zimowych;
• Zadanie nr 2 „Zajęcia sportowe dla uczniów”, ukierunkowane w szczególności na realizację programów „Powszechnej nauki pływania”.
Konkurs adresowany jest do:
• klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia,
• organizacji pozarządowych, które w ramach swojej statutowej działalności realizują zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży,
• jednostek samorządu terytorialnego.
Wnioskodawca może złożyć tylko jeden wniosek na każde z wymienionych zadań. We wniosku należy wykazać wszystkie zajęcia, o dofinansowanie których podmiot ubiega się w danym roku.
Priorytetowo traktowane będą projekty:
• zajęć w zakresie upowszechniania sportów zimowych (m.in. narciarstwo biegowe, narciarstwo zjazdowe, snowboard, łyżwiarstwo, hokej na lodzie), organizowane dla uczniów w miejscu zamieszkania i nauki, w przypadku wnioskowania o dofinansowanie zadania nr 1;
• zajęć nauki pływania dla uczniów zamieszkałych w miejscowościach, w których nie ma krytej pływalni, w przypadku wnioskowania o dofinansowanie zadania nr 2;
• zapewniające powszechny i systematyczny udział w zajęciach;
• służące integracji społecznej oraz wyrównywaniu szans poprzez sport;
• promujące prozdrowotne, społeczne, edukacyjne i wychowawcze wartości sportu;
• promujące wolontariat w sporcie.
Uwaga: Podmioty wnioskujące o dofinansowanie zadania nr 1, muszą przedstawić szczegółowe informacje dot. posiadania lub dostępu do odpowiedniej – do uprawiania sportów zimowych – infrastruktury sportowej (np. trasy narciarskie, wyciągi, lodowiska, itp.).
Termin realizacji zadań:
1. zadanie nr 1 może być realizowane wyłącznie w okresie od 1 stycznia do 15 marca 2012 roku; wnioski dotyczące realizacji zadania nr 1 powinny zawierać alternatywny program zajęć sportowych (np. gry zespołowe, sporty halowe, itp.), które będą mogły być realizowane w przypadku niesprzyjających – do uprawiania sportów zimowych – warunków pogodowych;
2. zadanie nr 2 może być realizowane wyłącznie w okresie od 1 marca do 30 listopada 2012roku; wnioski dotyczące realizacji zadania nr 2 mogą – oprócz nauki pływania – zawierać dodatkowe, uzupełniające formy zająć sportowych;
3. dofinansowanie może być przyznane do wysokości:
• 80% planowanych kosztów realizacji zajęć – w przypadku zajęć organizowanych przez kluby sportowe działające w formie stowarzyszenia oraz inne organizacje pozarządowe,
• 50% planowanych kosztów realizacji zajęć – w przypadku zajęć organizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego,
4. wysokość przyznanej dotacji może być niższa niż wnioskowana,
5. zadanie winno być realizowane z najwyższą starannością, zgodnie z zawartą umową oraz obowiązującymi przepisami i standardami,
6. szczegółowe warunki realizacji, finansowania i rozliczania zadania reguluje umowa zawarta pomiędzy Ministrem Sportu i Turystyki z zleceniobiorcą.
Termin i tryb składania i rozpatrywania wniosków:
• wnioski należy składać do 15 listopada 2011 r. osobiście lub drogą pocztową.
• o terminie złożenia wniosku drogą pocztową, decyduje data stempla pocztowego,
• wniosek wraz z załącznikami należy składać wyłącznie na formularzach wypełnionych uprzednio elektronicznie,
• po wypełnieniu elektronicznego formularza wniosku wraz z załącznikami należy go wydrukować, podpisać, opieczętować i wysłać na adres:
Ministerstwo Sportu i Turystyki, Departament Promocji i Rozwoju Sportu, ul. Senatorska 14,
00-082 Warszawa, z dopiskiem na kopercie odpowiednio:
„zajęcia sportowe dla uczniów 2012 – zadanie nr 1 – upowszechnianie sportów zimowych”,
„zajęcia sportowe dla uczniów 2012 – zadanie nr 2 – powszechna nauka pływania”.
• rozstrzygnięcia konkursu dokonuje Minister Sportu i Turystyki, po zapoznaniu się z wynikami prac Zespołu Konkursowego do opiniowania wniosków konkursowych,
• wnioski dotyczące realizacji zadania nr 1 zostaną rozpatrzone w terminie do 20 grudnia 2011 r.,
• wnioski dotyczące realizacji zadania nr 2 zostaną rozpatrzone w terminie do 15 lutego 2012 r.,
• wyniki konkursu zostaną przedstawione na stronie internetowej Ministerstwa Sportu i Turystyki: www.msport.gov.pl zakładka: Sport Powszechny / Fundusz Zajęć Sportowych dla Uczniów.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerami: tel.: (22) 24 43 201; 24 43 213; 24 43 281.
Uwaga: Wnioski złożone po terminie, niekompletne, nieprzesłane równolegle drogą elektroniczna, nie będą rozpatrywane!
Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej urzędu: Konkurs

Scroll to Top