V Zjazd Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Białej Podlaskiej

Rok 2016 był rokiem sprawozdawczo – wyborczym w ochotniczych strażach pożarnych oraz oddziałach Związku OSP RP tj. gminnych i powiatowych. Kampania przypadała w roku jubileuszy – 100-lecia powstania Związku Floriańskiego, 95-lecia powołania Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej i 25-lecia uchwalenia ustawy o „Ochronie przeciwpożarowej”.  95 lat temu w dniach 8 i 9 września w Warszawie pod hasłem „W jedności siła’ odbył się I Ogólnokrajowy Zjazd Straży Pożarnych powołujący do życia Związek OSP RP, którego prezesem został Bolesław Chomicz. Jubileusze przypadające na rok 2016 były świętem wszystkich Ochotniczych Straży Pożarnych.

Kampanię sprawozdawczo – wyborczą w ogniwach Związku OSP RP w powiecie bialskim zakończył V Zjazd Oddziału Powiatowego Związku OSP RP, jaki odbył się 29 listopada 2016 roku.

W zjeździe udział wzięli:

– Franciszek Jerzy Stefaniuk – członek Zarządu Głównego Związku OSP RP w Warszawie

– marszałka Województwa Lubelskiego reprezentował Andrzej Marciniuk

– st. bryg. Grzegorz Alinowski – Lubelski Komendant Wojewódzki PSP w Lublinie

– Tadeusz Szyszko – Dyrektor Zarządu Wykonawczego OW Związku OSP RP w Lublinie

– bryg. Artur Tomczuk –  Komendant Miejski PSP w Białej Podlaskiej

– ks. Roman Sawczuk – Wieloletni Diecezjalny Kapelan Strażaków

ks. Andrzej Biernat – Diecezjalny Kapelan Strażaków

– ks. Henryk Jakubowicz – Powiatowy Kapelan Strażaków

– Prezydenta Miasta Biała Podlaska reprezentowała Agnieszka Małkowska Golik

– mł. bryg. Marek Chwalczuk – Zastępca Komendanta Miejskiego PSP w Białej Podlaskiej

– delegaci na zjazd powiatowi wybrani na zjazdach gminnych

– przedstawiciele do Zarządu Oddziału Powiatowego wybrani na zjazdach gminnych

– członkowie ustępujących władz oddziału powiatowego – zarządu i komisji rewizyjnej

– wójtowie gmin i burmistrzowie miast z powiatu bialskiego

– komendanci gminni straży pożarnych.

 

Po przywitaniu gości minutą ciszy i modlitwą, pod przewodnictwem ks. Andrzeja Biernata, uczczono strażaków ochotników i działaczy Związku, którzy odeszli w mijającej kadencji.

 

Zjazd był okazją do uhonorowania zasłużonych działaczy Związku odznaczeniami resortowymi, które wręczyli Franciszek Jerzy Stefaniuk członek zarządu Głównego ZOSP RP    i Mariusz Filipiuk Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego.

 

Złoty Znak Związku OSP RP otrzymał:

Roman Stanilewicz – Komendant Gminny Straży Pożarnych w Łomazach

 

– medal Honorowy im. Bolesława Chomicza otrzymali:

 Krzysztof Łojewski – członek Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Białej Podlaskiej

Zenon Józefaciuk – Komendant Gminny Straży Pożarnych w Rossoszu

Marian Kuzawiński – członek OSP Rossosz

 

złoty medal „Za zasługi dla pożarnictwa” otrzymali:

Piotr Dragan – członek Oddziału Gminnego Związku OSP RP i Wójt Gminy Wisznice

Jacek Szewczuk – Prezes Oddziału Gminnego Związku OSP RP i Wójt Gminy Rokitno

 

brązowy medal „Za Zasługi dla pożarnictwa” otrzymali:

Anna Laskowska – dyrektor Banku Spółdzielczego w Tucznej

Czesław Niczyporuk – właściciel firmy budowlanej w Białej Podlaskiej

 

– odznakę „Zasłużony strażak powiatu bialskiego” otrzymali:

Andrzej Lewczuk – zastępca naczelnika OSP Piszczac

Czesław Romańczuk – członek Powiatowej Komisji rewizyjnej

 

– za działalność i zaangażowanie podziękowano dla:

  1. Roman Sawczuk – wieloletni Diecezjalny Kapelan Strażaków, którego w czerwcu br.

na prośbę zainteresowanego, biskup siedlecki odwołał z tej funkcji.

Tadeusz Łazowski – wieloletni Prezes Oddziału Powiatowego, który także został

odznaczony złotym medalem „Za zasługi dla Pożarnictwa” po raz drugi

Jan Maksymiuk – wieloletni Komendant Gminny Straży Pożarnych w Wisznicach

członkowie ustępujących władz Oddziału Powiatowego

 

Po uroczystych akcentach przystąpiono do prac merytorycznych. Przewodniczącym zjazdu został wybrany jednogłośnie Franciszek Jerzy Stefaniuk. Sprawozdanie z działalności Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Białej Podlaskiej za lata 2012 – 2016 złożył prezes oddziału Mariusz Filipiuk – starosta bialski.

Sprawozdanie powiatowej komisji rewizyjnej oddziału zakończone wnioskiem o udzielenie absolutorium dla ustępujących władz powiatowych złożył przewodniczący komisji Zygmunt Szabaciuk.

Po przedstawionych sprawozdaniach z działalności zarządu i komisji odbyło się głosowanie nad absolutorium, w którym delegaci jednogłośnie udzielili absolutoriom ustępującemu Zarządowi Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Białej Podlaskiej za okres kadencji.

 

W dalszej kolejności obrad przystąpiono do wyboru nowych władz oddziału powiatowego oraz wyboru delegatów na zjazd wojewódzki. Przewodniczący komisji wyborczej Tomasz Szewczyk z Zalesia przedstawił propozycje składów:

– 35 osobowego zarządu oddziału powiatowego do którego weszli przedstawiciele wszystkich oddziałów gminnych Związku OSP RP wybrani na zjazdach gminnych oraz osoby zgłoszone dodatkowo: ks. Henryk Jakubowicz, ks. Andrzej Biernat, Komendant Miejski PSP bryg. Artur Tomczuk i Bożena Krzyżanowska z fili OW w białej Podlaskiej.

– 5 osobowej komisji rewizyjnej

– 19 delegatów na zjazd wojewódzki,

które zostały jednogłośnie przyjęte w głosowaniu jawnym przez delegatów.

 

Na pierwszych posiedzeniach, które odbyły się w trakcie przerwy zjazdowej, zarząd i komisja ukonstytuowały się. Przewodniczącym komisji rewizyjnej został Maciej Tymoszuk z gm. Miedzyrzec Podlaski.

Zarząd Oddziału Powiatowego wybrał ze swego grona 13 osobowe prezydium, które wybrało na funkcję – Prezesa Mariusza Filipiuka, V-ce Prezesów Jerzego Czyżewskiego i Romualda Murawskiego, sekretarza Wiesława Panasiuka, skarbnika Bożenę Krzyżanowską. Do Zarządu OW w Lublinie desygnowano: Mariusza Filipiuka, ks. Romana Sawczuka i Czesława Pikacza.

 

W uchwalonym programie działania który przedstawił przewodniczący komisji uchwał i wniosków Wiesław Panasiuk prezes oddziału gminnego w Białej Podlaskiej na lata 2016 – 2021 wyznaczono priorytety a w wśród nich:

– kontynuowanie sprawdzonych metod pracy z młodzieżą poprzez organizację konkursów,

obozów szkoleniowo – wypoczynkowych oraz tworzenia młodzieżowych drużyn

pożarniczych jako kuźni strażaków ochotników i zawodowych,

– szkolenia strażaków w różnych formach, a przede wszystkim podnoszenie gotowości

bojowej poprzez organizację zawodów sportowo – pożarniczych wszystkich szczebli,

– kontynuacji powiatowych pielgrzymek strażaków połączonych obchodami powiatowego

dnia strażaka,

– pomoc merytoryczna dla jednostek OSP i oddziałów gminnych,

– szukanie nowych form finansowania jednostek OSP np. programy unijne

– wspieranie działalności OSP, które podejmują nietypowe formy działania jak np.

ratownictwo wodne czy grupy ratowniczo – poszukiwawcze z psami.

– działalność kulturalna szczególnie w zakresie wspierania strażackich orkiestr dętych oraz

innych zespołów artystycznych działających pod patronatem ochotniczych straży

pożarnych.

 

 

 

 

 

Scroll to Top