W sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2022 roku zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej oraz wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, finansowanych z budżetu Powiatu Bialskiego

ZARZĄD POWIATU W BIAŁEJ PODLASKIEJ
działając na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2020 r., poz. 1057 tj.)
OGŁASZA
otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2022 zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej oraz wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, finansowanych z budżetu Powiatu Bialskiego

Na realizację w 2022 roku zadań z zakresu pomocy społecznej oraz wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej wynikających z projektu budżetu Powiatu:
1) rodzaj zadań i wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadań w formie wsparcia:
a) prowadzenie specjalistycznego poradnictwa dla rodzin będących w sytuacji kryzysowej oraz dofinansowanie ośrodka interwencji kryzysowej dla rodzin, w których występuje upośledzenie umysłowe. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania wynosi – 8000,00 zł.,
b) prowadzenie specjalistycznego poradnictwa dla rodzin będących w sytuacji kryzysowej oraz dofinansowanie ośrodka interwencji kryzysowej dla rodzin, w których występuje alkoholizm. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania wynosi – 16000,00 zł.,
c) prowadzenie specjalistycznego poradnictwa dla rodzin będących w sytuacji kryzysowej oraz dofinansowanie ośrodka interwencji kryzysowej dla rodzin, w których występuje przemoc w rodzinie i inne sytuacje kryzysowe. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania wynosi – 16000,00 zł.,
d) prowadzenie specjalistycznego poradnictwa w sytuacjach kryzysowych dla osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą i ich dzieci oraz dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej oraz szkoleń – 10000,00 zł.
2) rodzaj zadań i wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadań w formie powierzenia :
Prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego wraz z prowadzeniem mieszkania chronionego. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania wynosi – 646000,00 zł.,
a) wysokość środków publicznych przeznaczonych na prowadzenie placówek opiekuńczo- wychowawczych typu rodzinnego wynosi – 640000,00 zł.,
b) wysokość środków publicznych przeznaczonych na prowadzenie mieszkania chronionego utworzonego przy Domu Rodzinnym Nr 1 w Bohukałach wynosi 6000,00 zł..

Scroll to Top