Ważna informacja, która jest przydatna rolnikom, którym Zakłady Mięsne NEETTER nie wypłaciły pieniędzy za sprzedaną trzodę chlewną.

Informacja

Przesyłam informację, która jest przydatna rolnikom, którym Zakłady Mięsne NEETTER nie wypłaciły pieniędzy za sprzedaną trzodę chlewną.

Sprawa jest pilna z uwagi na krótki termin składania wniosków do Sądu Rejonowego w Białymstoku (tj. do 15.01.2018r.)

W razie pytań rolników zapraszam do kontaktu z Panią mecenas, która będzie miała u nas w Biurze Izby Rolniczej dyżur w dniu 03.01.2018r. od godziny 10.00 do 13.00

Osoby zainteresowane zapraszam do Biura Izby Rolniczej lub do kontaktu telefonicznego (83) 342-00-32.

Agnieszka Borowska

Lubelska Izba Rolnicza Oddział Zamiejscowy Biura LIR w Białej Podlaskiej ul. Okopowa 18 f/1-2

Pismo

Dzień dobry,

uprzejmie informuję, iż oficjalnie potwierdziły się wiadomości o ogłoszeniu upadłości Jana Nettera prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Zakłady Mięsne NETTER Jan Netter w Bielsku Podlaskim.

Upadłość została ogłoszona przez Sąd Rejonowy w Białymstoku w dniu 4 grudnia 2017 r., natomiast ogłoszenie tego postanowienia Sądu nastąpiło w Monitorze Sądowym i Gospodarczym w dniu 15 grudnia 2017 r.

Syndykiem masy upadłości została Alina Sobolewska (ul. Grochowa 2A lok. 306, 15-423 Białystok, tel. (85) 744-51-62)

Tym samym od 15 grudnia 2017 r. zaczął biec 30-dniowy termin na zgłaszanie wierzytelności przysługujących wobec p. Nettera. Z uwagi na to, iż 14 stycznia 2018 r. przypada w niedzielę to termin ten upłynie z dniem 15 stycznia 2018 r.

Wyjaśniam, iż zgłoszenia powinny być dokonywane przez wierzycieli indywidualnie, na formularzach  kierowanych do Sądu Rejonowego w Białymstoku (formularz w załączeniu). W zgłoszeniu należy wskazać i dołączyć do niego dowody potwierdzające istnienie zgłaszanej wierzytelności np. faktury, dokumenty WZ, umowy, wyroki sądowe itd.

Poniżej przedstawiam treść ogłoszenia z Monitora Sądowego i Gospodarczego oraz wyciąg z przepisów, który pomoże określić kategorię zgłaszanej wierzytelności.

OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE

1. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Pozycja 47161.

Netter Jan prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Zakłady Mięsne NETTER Jan Netter w Bielsku Podlaskim

SĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY, sygnatura akt: VIII GU 279/17VIII GUp 165/17

[BMSiG-47222/2017]

Syndyk masy upadłości Alina Sobolewska ogłasza, że w sprawie VIII GU 279/17 (VIII GU 293/17), postanowieniem z dnia 4 grudnia 2017 roku Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, postanowił:

1) ogłosić upadłość dłużnika Jana Nettera prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Zakłady Mięsne NETTER Jan Netter w Bielsku Podlaskim, (informacja ukryta), 17-100 Bielsk Podlaski, numer PESEL (informacja ukryta) ;

2) wezwać wierzycieli upadłego, aby w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym niniejszego postanowienia zgłosili wierzytelności sędziemu komisarzowi;

3) wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia obwieszczenia niniejszego postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym;

4) wyznaczyć sędziego komisarza w osobie SSR Aleksandry Jamróz, a zastępcę sędziego komisarza w osobie SSR Anny Komarewskiej;

5) wyznaczyć na syndyka masy upadłości Alinę Sobolewską (nr licencji 308);

6) jako podstawę jurysdykcji sądu polskiego wskazać przepis art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku Prawo upadłościowe.

Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sadowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sadów polskich. Postępowanie upadłościowe obecnie prowadzone jest pod sygnaturą akt VIII GUp 165/17.

Prawo upadłościowe – Art. 342 [Podział na kategorie]

  1. Należności podlegające zaspokojeniu z funduszów masy upadłości dzieli się na następujące kategorie:

1) kategoria pierwszaprzypadające za czas przed ogłoszeniem upadłości należności ze stosunku pracy, z wyjątkiem roszczeń z tytułu wynagrodzenia reprezentanta upadłego lub wynagrodzenia osoby wykonującej czynności związane z zarządem lub nadzorem nad przedsiębiorstwem upadłego, należności rolników z tytułu umów o dostarczenie produktów z własnego gospodarstwa rolnego, należności alimentacyjne oraz renty z tytułu odszkodowania za wywołanie choroby, niezdolności do pracy, kalectwa lub śmierci i renty z tytułu zamiany uprawnień objętych treścią prawa dożywocia na dożywotnią rentę, przypadające za trzy ostatnie lata przed ogłoszeniem upadłości należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne w rozumieniu ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1778) oraz należności powstałe w postępowaniu restrukturyzacyjnym z czynności zarządcy albo należności powstałe z czynności dłużnika dokonanych po otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego niewymagających zezwolenia rady wierzycieli albo zgody nadzorcy sądowego lub dokonanych za zezwoleniem rady wierzycieli albo zgodą nadzorcy sądowego, jeżeli upadłość ogłoszono w wyniku rozpoznania uproszczonego wniosku o ogłoszenie upadłości jak również należności z tytułu kredytu, pożyczki, obligacji, gwarancji lub akredytyw lub innego finansowania przewidzianego układem przyjętym w postępowaniu restrukturyzacyjnym i udzielonego w związku z wykonaniem takiego układu, jeżeli upadłość ogłoszono w wyniku rozpoznania wniosku o ogłoszenie upadłości złożonego nie później niż trzy miesiące po prawomocnym uchyleniu układu;

2) kategoria druga – inne należności, jeżeli nie podlegają zaspokojeniu w innych kategoriach, w szczególności podatki i inne daniny publiczne oraz pozostałe należności z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne;

3) kategoria trzecia – odsetki od należności ujętych w wyższych kategoriach w kolejności, w jakiej podlega zaspokojeniu kapitał, a także sądowe i administracyjne kary grzywny oraz należności z tytułu darowizn i zapisów;

4) kategoria czwartanależności wspólników albo akcjonariuszy z tytułu pożyczki lub innej czynności prawnej o podobnych skutkach, w szczególności dostawy towaru z odroczonym terminem płatności, dokonanej na rzecz upadłego będącego spółką kapitałową w okresie pięciu lat przed ogłoszeniem upadłości, wraz z odsetkami.

Do pobrania:

wzór-pisemnego-zgłoszenia-wierzytelności

 

Scroll to Top