Wizyta Wojewody w Powiecie Bialskim

Wizyta Wojewody w Powiecie Bialskim

 W dniu 14.02.2017r. Wicewojewoda Lubelski Pan Robert Gmitruczuk, Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej Pan Albin Mazurek oraz Kierownik Oddziału d/s Pomocy Instytucjonalnej Pani Małgorzata Frant – Błażucka podczas pobytu na terenie Powiatu Bialskiego dokonali wizytacji Warsztatów Terapii Zajęciowej i Środowiskowego Domu Samopomocy w Kodniu oraz Domów Pomocy Społecznej w Kodniu i Kostomłotach. Spotkali się również z kadrą i mieszkańcami tych placówek.

Warsztat Terapii Zajęciowej w Kodniu jest placówką dziennego pobytu, przeznaczoną dla osób niepełnosprawnych w stopniu umiarkowanym i znacznym. Ma za zadanie rozwijanie umiejętności przydatnych w codziennym życiu takich jak: planowanie, komunikowanie się, ogólne usprawnienie i przygotowanie do życia w środowisku oraz podstawowych umiejętności zawodowych umożliwiających podjęcie zatrudnienia.

Podobne działania prowadzi również Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Kodniu. W/w jednostka prowadzona przez Gminę Kodeń zapewnia miejsce dla 18 osób z zaburzeniami psychicznymi. Osoby uczęszczające na zajęcia mają możliwość doskonalenia umiejętności niezbędnych w codziennym życiu i samodzielnym funkcjonowaniu w społeczeństwie.

Wizytowany Dom Pomocy Społecznej im Św. Brata Alberta w Kodniu, przeznaczony jest dla 26 kobiet w podeszłym wieku natomiast Dom Pomocy Społecznej w Kostomłotach dla 40 osób przewlekle psychicznie chorych. W/w Domy zapewniają całodobową opiekę dla osób wymagających tego typu wsparcia.

Wizytowane Placówki spełniają wymagane standardy, a jakość świadczonych usług nie budzi zastrzeżeń.

Scroll to Top