Wkrótce rozbudowa drogi powiatowej Nr 1022L Cicibór – Leśna Podlaska – Witulin

Dnia 7 marca 2018 roku, w siedzibie Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie została podpisana umowa o udzielenie dotacji celowej budżetu państwa na zadanie p.n. ,,Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1022L Cicibór – Leśna Podlaska – gr.woj. (Kornica) w m. Witulin od km 4+220 do km 5+675” realizowane w ramach ,,Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019ˮ. Powiat Bialski uzyskał dotację w wysokości 1.390.741,00 zł (słownie: jeden milion trzysta dziewięćdziesiąt tysięcy siedemset czterdzieści jeden złotych). Przetarg na to zadanie został już rozstrzygnięty i podpisano umowę z wykonawcą. Termin wykonania robót do 31 października 2018 r.

W kosztach rozbudowy drogi powiatowej Nr 1022L Cicibór – Leśna Podlaska – gr.woj. (Kornica) w m. Witulin, pozostających po stronie Powiatu uczestniczy Gmina Leśna Podlaska, której udział wynosi 50% tj. 721.936,38 zł.

W ramach rozbudowy drogi przewidziano wykonanie nowej nawierzchni z betonu asfaltowego o szerokości 6,0m. Zaprojektowano również zjazdy z betonu asfaltowego na drogi gminne oraz zjazdy z kruszywa łamanego z projektowanej jezdni na przyległe pola, łąki a także z betonowej kostki brukowej do posesji w miejscu istniejących bram.

Zestawianie podstawowych parametrów:

 • długość odcinka objętego projektem:
 • 1,455 km (droga powiatowa nr 1022L/ budowa ronda),
 • 0,058km (droga powiatowa nr 1020L – roboty związane budowa ronda),
 • 0,059km (droga gminna nr 100180L roboty związane z budową ronda),
 • kategoria drogi – droga klasy Z, 1×2 pasy ruchu,
 • prędkość projektowa – Vp = 50 km/h (teren zabudowy)
 • przyjęta kategoria ruchu – KR2
 • nawierzchnia jezdni z betonu asfaltowego,
 • chodniki z kostki betonowej, szerokość 2m;
 • odwodnienie – powierzchniowe oraz do kanalizacji deszczowej;
 • jezdnia bitumiczna: 9961 m2,
 • chodniki: 2330 m2,
 • wyspy dzielące: 98 m2,
 • zatoki autobusowe: 108 m2,
 • pobocza z kruszywa łamanego: 1397 m2.

Inwestycja podniesie komfort jazdy i bezpieczeństwo ruchu kierowców i innych użytkowników drogi oraz zapewni prawidłowe odprowadzenie wód opadowych
z korony drogi.

Scroll to Top