Wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego skierowane do podmiotów realizujących zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków

W związku z epidemią koronawirusa SARS-CoV-2 wywołującego chorobę COVID-19, poniżej przedstawione są wytyczne sporządzone przez Głównego Inspektora Sanitarnego na podstawie raportu Światowej Organizacji Zdrowia (WHO). Wytyczne mają na celu usprawnienie pracy i minimalizację ryzyka w sektorze zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzanie ścieków.

 

Jednocześnie zachęcam do śledzenia na bieżąco informacji publikowanych na stronach internetowych Głównego Inspektoratu Sanitarnego: https://gis.gov.pl, Światowej Organizacji Zdrowia (WHO): https://www.who.int/, Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej: https://www.gov.pl/web/gospodarkamorska.

 

Wytyczne:

Informacje dla podmiotów realizujących zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków w związku z epidemią koronawirusa SARS-CoV-2 wywołującego chorobę COVID-19

Zgodnie z informacjami przedstawionymi przez Światową Organizację Zdrowia (WHO) w publikacji z dnia 19 marca 2020 r. pt. „Water, sanitation, hygiene and waste management for COID-19” w chwili obecnej nie ma dowodów na przetrwanie wirusa wywołującego chorobę COVID-19 w wodzie przeznaczonej do spożycia przez ludzi lub ściekach. Jak podkreśla WHO ryzyko dla zasobów wody związane z wystąpieniem choroby COVID-19 jest niskie. Jednocześnie WHO zaznacza, że standardowe, wykorzystywane w podmiotach realizujących zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków metody uzdatniania wody, w szczególności z zachowaniem chloru, będę pomocne przy ewentualnej dezynfekcji wirusa SARA-Co-V-2.

Ponadto WHO wskazuje, iż nie ma obecnie dowodów na przenoszenie się ww. wirusa przez systemy kanalizacyjne, bez względu na to, czy zastosowano oczyszczanie ścieków, czy też nie. Niezależnie od powyższego każdy etap oczyszczania ścieków (w tym czas retencji i rozcieńczanie) powoduje zmniejszenie potencjalnego ryzyka.

WHO zaleca przestrzeganie przez pracowników podmiotów realizujących zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków standardowych praktyk ochrony zdrowia i higieny osobistej, takich jak np. częste mycie rąk (z użyciem mydła i wody bądź z użyciem środka na bazie alkoholu) oraz unikanie dotykania twarzy nieumytymi rękami.

Jednocześnie WHO rekomenduje, aby pracownicy podmiotów realizujących zbiorowe odprowadzanie ścieków byli zaopatrzeni w odpowiedni sprzęt ochrony osobistej (indywidualnej): odzież ochronna, rękawice, buty, gogle (okulary ochronne) lub osłonę twarzy i maseczkę.

 

Scroll to Top