Z wizytą w gminie Tuczna

 

Na początku października starosta powiatu bialskiego Tadeusz Łazowski oraz Przemysław Litwiniuk – przewodniczący Rady Powiatu wizytowali  gminę Tuczna, gdzie spotkali się    z wójtem gminy Zygmuntem Litwiniukiem.

Podczas rozmowy wójt zaprezentował staroście i przewodniczącemu  inwestycje realizowane   w gminie Tuczna.

 

Jak zaznaczył na wstępie spotkania wójt gminy „Najważniejszą inwestycją V kadencji (2006-2010) była budowa gminnej oczyszczalni ścieków z siecią kanalizacyjną w Tucznej, którą zrealizowaliśmy   w ramach  programu gospodarki wodno-ściekowej. W drugim etapie wybudowane zostaną 292 przydomowe oczyszczalnie ścieków na terenach o rozproszonej zabudowie”.  Wartość projektu to   10 774791,92 zł, a dofinansowanie 4 000 000,00 zł.

Jak zauważył podczas spotkania włodarz powiatu Tadeusz Łazowski gmina Tuczna może pochwalić się nowym wizerunkiem. W ramach projektu POKL przeprowadzono rewitalizacje centrum miejscowości gminnej. Polegała ona jak wyjaśnił wójt gminy Zygmunt Litwiniuk „na budowie ciągu parkingowo-pieszego z budową małej architektury pomiędzy Urzędem Gminy  a kościołem w Tucznej. Jest to główne miejsce rekreacyjne naszej miejscowości.  Parking powstał dzięki dobrej współpracy władz gminy Tuczna z parafią rzymskokatolicką”. Wartość inwestycji 1 030 313,79 zł, a dofinansowanie 404 961,00 zł. Rada Gminy doceniając dobrą współpracę wsparła starania księdza proboszcza, który również w tym samym okresie rozpoczął odnowienie elewacji kościoła. Kościół pod wezwaniem św. Anny to jedyny takiej klasy zabytek na terenie gminy.

Na terenie gminy  utworzono także szlak konny przebiegający przez  miejscowości Choroszczynka  i Dąbrowica Duża. Wartość kosztorysową projektu oszacowano na kwotę 29 410,00 zł natomiast wartość dofinansowania wynosi 19 019,00 zł.

            Z myślą o najmłodszych zmodernizowany został budynek po posterunku Policji,   w którym obecnie  mieści się przedszkole samorządowe prowadzone przez Stowarzyszenie.

Gmina Tuczna była partnerem w projekcie ,,50+ nowe umiejętności” realizowanym przez BLGD.  Był to projekt szkoleniowy dla 520 kobiet po 50 roku życia z powiatu bialskiego  i radzyńskiego.

 W ramach tego projektu beneficjentki uzyskały wiedzę i umiejętności potrzebne do założenia działalności cateringowej.

            Jednym z priorytetów działań władz samorządowych gminy Tuczna była modernizacja świetlic wiejskich:  w Bokince Królewskiej  ułożenie płytek w kuchni i zamontowanie bojlera elektrycznego, wymiana drzwi), Wiskach (w budynku poszkolnym wylanie posadzek wewnątrz budynku), adaptacja budynku komunalnego na świetlice w Wólce Zabłockiej, Wólce Zabłockiej Kolonii oraz w Żukach, w Tucznej (nowe łazienki w Domu Strażaka), Dąbrowicy Dużej (malowanie, remont podłogi, odnowienie łazienek); POM Międzyleś wykonano generalny remont budynku z przeznaczeniem na świetlice wiejską (wykonanie nowych stołów i ławek); Choroszczynce (wykonanie podbitek na zewnątrz budynku, tynkowanie i malowanie elewacji, wymiana okien i remont wnętrza); Bokince Pańskiej (wymiana drzwi, położenie płytek); a także modernizacja drogi nr 101137 dojazdowej do gruntów rolnych  w miejscowości Tuczna.

Ogólny koszt inwestycji w 2010 r. to 6.012.964,43 zł  z tego inwestycje realizowane wspólnie   z powiatem 261.744,11 zł.

            Jak pochwalił się wójt gminy „W budynku naszego Zespołu Szkół w Tucznej umiejscowiona jest największa instalacja solarna w powiecie, która ogrzewa ciepłą wodę użytkową i wspomaga system centralnego ogrzewania obiektu. Środki na tą inwestycję gmina Tuczna pozyskała   z EkoFunduszu”.

Ponadto w Zespole Szkół w Tucznej od października prowadzone są zajęcia edukacyjne – ,,Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych  w gminie Tuczna pod nazwą „Przez zabawę do wiedzy”. Wartość  projektu wynosi 75.780,- zł

Natomiast w Gminnej Bibliotece Publicznej, która jednocześnie pełni funkcję centrum kultury wszyscy mieszkańcy gminy mają możliwość bezpłatnego korzystania z Internetu dzięki   temu, że   w placówce realizowany jest  projekt pod nazwą ,,Wioska internetowa-kształcenie na odległość na terenach wiejskich”. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską  w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Scroll to Top