Zakończenie projektu Dziennego Domu Opieki Medycznej w Międzyrzecu Podlaskim

Z dniem 31 lipca 2018 roku zakończyliśmy realizację projektu pn. „Szpital Środowiskowy dla Międzyrzecczyzny”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt współfinansowany był ze środków Unii Europejskiej i Skarbu Państwa, w ramach dofinansowania przyznanego przez Ministra Zdrowia: ze środków europejskich: 842 784,19 zł; ze środków budżetu państwa: 112 978,06 zł; wkład własny, wniesiony w całości przez SPZOZ: 44 219,00 zł.

Projekt realizowany w partnerstwie: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Międzyrzecu Podlaskim – lider, Urząd Gminy w Międzyrzecu Podlaskim i Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie – partnerzy.

Od 1 grudnia 2016 roku wsparciem objętych zostało 70 osób niesamodzielnych – pacjentów DDOM, w tym 47 kobiet i 23 mężczyzn oraz członków ich rodzin lub opiekunów. Zdecydowaną większość uczestników (89%) stanowiły osoby powyżej 65 roku życia.

Projekt DDOM stanowił realizację pilotażu nowego rodzaju świadczeń zdrowotnych
w ramach tzw. deinstytucjonalizacji  opieki zdrowotnej zgodnie z dokumentem Krajowe Ramy Strategiczne Policy Paper w Ochronie Zdrowia na lata 2014 – 2020. Wielodyscyplinarny zespół terapeutyczny ustalał plan terapii, realizowane było kompleksowe wsparcie (fizjoterapia, opieka pielęgniarska, terapia zajęciowa, działania psychologa, logopedy, farmaceuty, dietetyka, opiekuna medycznego), lekarze specjaliści prowadzili konsultacje, przeprowadzano diagnostykę laboratoryjną i inne badania diagnostyczne. Pacjenci, którzy tego wymagali korzystali z zorganizowanego przez SPZOZ transportu. Pacjenci otrzymywali posiłki w trakcie pobytu.

Projekt był prowadzony starannie i z zachowaniem najwyższych standardów jakości. Wszystkie kontrole przebiegły bez zarzutu. 98 % ankietowanych pacjentów ocenili wysoko pobyt i funkcjonowanie placówki. W ramach zaoszczędzonych środków szpital uzyskał zgodę na przedłużenie realizacji projektu o dwa miesiące tj. od 1 czerwca 2018 r. do 31 lipca 2018 r.

Możliwość dalszego udzielania wsparcia

Pomimo zakończenia realizacji projektu, w okresie jego trwałości tj. od 1 sierpnia 2018 r. do 31 lipca 2021 r. zapewniamy gotowość do  dalszego świadczenia usług w takim samym zakresie jak dotychczas. Jednak ze względu na brak kontynuacji finansowania ze środków publicznych, zgodnie z warunkami określonymi przez Ministerstwo Zdrowia, od 1 sierpnia br. świadczenia DDOM będą mogły być realizowane jedynie odpłatnie, jednak bez generowania zysku dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Międzyrzecu Podlaskim. Jednocześnie prowadzone są działania w celu zapewnienia finansowania funkcjonowania DDOM ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia lub innych środków publicznych.

Materiał: SP ZOZ w Międzyrzecu Podlaskim

 

Zachęcamy osoby niepełnosprawne, starsze, samotne, potrzebujące kompleksowej opieki medycznej, rehabilitacyjnej, porad psychologicznych, dietetycznych, farmaceutycznych, logopedycznych, do zgłaszania się i do korzystania z usług DDOM.

Informacje o zasadach kwalifikowania do DDOM w zakresie wsparcia i warunkach udzielania świadczeń odpłatnych, dostępne są na stronie internetowej projektu: http://spzozmc.pl/

Kontakt telefoniczny: 83 371 83 48, 83 371 83 79 , od poniedziałku do piątku, w godzinach: 07.30-15.00

Adres placówki: ul. Warszawska 2-4, 21-560 Międzyrzec Podlaski (na terenie Szpitala Powiatowego)

 

Scroll to Top