Zakończenie projektu „Pozalekcyjna Akademia Kompetencji”

Powiat Bialski w dniu 28 lutego 2012 r. zakończył realizację dużego projektu edukacyjnego pod nazwą „Pozalekcyjna Akademia Kompetencji”

Powiat Bialski w dniu 28 lutego 2012 r. zakończył realizację dużego projektu edukacyjnego obejmującego swym zasięgiem wszystkie przez niego prowadzone licea. 
„Pozalekcyjna Akademia Kompetencji”, była projektem, prowadzonym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działania 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałania 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych. Projekt ten był współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
Celem ogólnym projektu było podniesienie poziomu kompetencji kluczowych 1407 uczniów i uczennic z 7 szkół z terenu Powiatu Bialskiego poprzez realizację kompleksowych usług szkoleniowych z zakresu: porozumiewania się w języku ojczystym, porozumiewania się w języku obcym, nauk matematyczno-przyrodniczych, kompetencji informatycznych, inicjatywności i przedsiębiorczości, świadomości i ekspresji kulturalnej, kompetencji społecznych i obywatelskich.
Uczniowie zakwalifikowani do udziału w projekcie uczestniczyli w zajęciach pozalekcyjnych, warsztatach edukacyjnych wyjazdowych, wyjazdach edukacyjnych. Wśród zajęć realizowanych w ramach projektu były warsztaty z orientacji zawodowej, przedsiębiorczości, zajęcia przedmiotowe: z historii, biologii, matematyki, języka polskiego, fizyki, geografii, chemii, języków obcych. W ramach projektu prowadzono również zajęcia artystyczne takie jak chór, koło teatralne, koło żywego słowa, koło filmowe, zespół instrumentalno-wokalny. Ciekawą propozycją dla młodzieży zainteresowanej kształceniem informatycznym były zajęcia z umiejętności komputerowych ECDL na poziomie podstawowym oraz zaawansowanym, a także grafiki komputerowej. W ramach zajęć z ECDL młodzież miała możliwość przystąpienia do egzaminów po zdaniu, których otrzymała Europejskie Certyfikaty Umiejętności Komputerowych ECDL (European Computer Driving Licence). Egzaminy te sprawdzają podstawowe umiejętności, potrzebne zarówno w pracy zawodowej jak i coraz częściej w życiu codziennym każdego obywatela Europy.
W ramach projektu nauczyciele prowadzący zajęcia informatyczne brali udział w specjalistycznych szkoleniach, zaś szkoły w których te zajęcia były prowadzone uzyskały uprawnienia Laboratoriów Egzaminacyjnych ECDL. Na potrzeby zajęć informatycznych zakupiono drukarki, oprogramowanie komputerowe oraz podręczniki.
Uczniowie ze szkół prowadzących kształcenie w klasach mundurowych uczestniczyli w pięciodniowych warsztatach edukacyjnych wyjazdowych – survival. W warsztatach udział wzięło 260 uczniów podczas, których doskonalili swoje umiejętności z zakresu musztry, udzielania pierwszej pomocy, pokonywania elementów toru przeszkód, zdobywania pożywienia i wody oraz rozniecania ognia. Młodzież uczestniczyła także w spływie kajakowym, zajęciach z łucznictwa, strzelectwa, wspinaczki, paintball i wielu innych niezbędnych w podjęciu dalszego kształcenia w tym zakresie lub podjęcia pracy w służbach mundurowych.
Uczestnicy zajęć realizowanych w ramach projektu „Pozalekcyjna Akademia Kompetencji” mieli możliwość skorzystania z jednodniowej wizyty studyjnej na Uniwersytecie Warszawskim lub Politechnice Warszawskiej, podczas której zapoznali się ze specyfiką tych uczelni, dowiedzieli się o kierunkach kształcenia, czy warunkach rekrutacji. Wszystkie zajęcia, wyjazdy oraz warsztaty realizowane w ramach projektu były bezpłatne dla młodzieży. Uczestnicy zajęć dostawali niezbędne pomoce naukowe, a do pracy na zajęciach każda szkoła otrzymała materiały dydaktyczne.
Dla każdej z siedmiu szkół Powiatu Bialskiego została zakupiona tablica interaktywna, wraz z laptopem i projektorem, z których młodzież mogła korzystać nie tylko na zajęciach informatycznych, ale też przedmiotowych np. matematyce, językach czy biologii. I to wszystko dzięki dofinansowaniu z Unii Europejskiej.

Projekt pomagał uczniom słabym, rozwijał umiejętności i wiedzę uczniów uzdolnionych, przygotowywał do matury, pozwalał rozwijać zainteresowania, przełamywał bariery, integrował uczestników bez względu na płeć, pochodzenie czy status materialny, podnosił wiarę we własne możliwości uczestników.
Projekt przyniósł także korzyści materialne w postaci zestawów materiałów dla uczniów pochodzących z biednego wiejskiego lub miejskiego środowiska, których nie stać byłoby na ich zakup. Skorzystały także szkoły, bo otrzymały pomoce do pracy dydaktycznej, które zostaną w szkole i będą służyć innym uczniom.
Efekty działań są bardzo pozytywne. Zrealizowano 7036 godzin szkolnych, w tym: 5072 godz. zajęć dodatkowych, 1660 godz. zajęć wyrównawczych, 304 godz. warsztatów z orientacji zawodowej. Zainteresowanie uczestników projektu było tak duże, że aż 1447 uczniów podniosło lub nabyło wiedzę i umiejętności w zakresie kompetencji kluczowych.
163 osoby nabyło umiejętności korzystania z technologii ICT, U 458 uczniów- zwiększyły się umiejętności komunikacyjne, 591 uczestników zwiększyło poziomu wiedzy z przedsiębiorczości oraz kompetencji społecznych i obywatelskich, 588 – wykazało wzrost wiedzy i umiejętności w zakresie nauk ścisłych, zaś 300 uczestników zajęć rozwinęło kompetencje związane z ekspresją kulturalną i ruchową. Badania przeprowadzono na poszczególnych zajęciach odnoszących się do danych kompetencji. Nauczyciele oraz doradcy zawodowi przekazali 380 uczniom wiedzę z zakresu poruszania się po rynku pracy. 1430 uczestników projektu stwierdziło, że dzięki zajęciom wzrosła ich pewności siebie i wiary we własne możliwości.

 Inne informacje o projekcie znajdują się w zakładce Projekty UE

 

Scroll to Top