„Wzrost jakości usług publicznych powiatu bialskiego w wyniku zastosowania technologii informatycznych i komunikacyjnych w zakresie geodezji i kartografii”

Starosta bialski informuje, że została podpisana Umowa pomiędzy Marszałkiem Województwa Lubelskiego a Powiatem Bialskim, w wyniku której Powiat Bialski przystąpił do realizacji projektu pod nazwą:

„Wzrost jakości usług publicznych powiatu bialskiego w wyniku zastosowania technologii informatycznych i komunikacyjnych w zakresie geodezji i kartografii”

 

  Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 – 2013

 

             Przedsięwzięcie współfinansowane jest w 85% ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 Osi Priorytetowej IV Społeczeństwo informacyjne, Działania 4.1 Społeczeństwo informacyjne oraz w 15% ze środków samorządowych.

            W ramach projektu zostanie zbudowany Systemu Informacji Przestrzennej (SIP) w Powiecie Bialskim, w tym celu zaplanowano uzupełnienie platformy sprzętowej i oprogramowania systemowego, bazodanowego, wirtualizacyjnego oraz zakup oprogramowania dedykowanego GIS.

            SIP umożliwi gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie obywatelom i instytucjom baz danych o regionie i zjawiskach w tym regionie zachodzących oraz analizowanie i monitorowanie tych zjawisk poprzez korzystanie z usług internetowych. Dane opisowe z różnych baz danych będą prezentowane w formie cyfrowej. Mapy źródłowe pochodzić będą z zasobu Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Starostwa Powiatowego w Białej Podlaskiej . Do przeglądania map i danych opisowych, zarówno dla pracowników urzędów jak i dla zewnętrznych użytkowników uruchomiony zostanie system mapowy w technologii WWW.

            Utworzony SIP będzie stanowił podstawę rozwoju elektronicznej administracji i e-Urzędu poprzez wprowadzenie Modułu integracji w zakresie:

– integracji z elektronicznym obiegiem dokumentów,

– integracji z e-PUAP.

            Rozwiązanie to zapewni maksymalne wspieranie procesów rejestrowania i wydawania decyzji administracyjnych związanych z gospodarką przestrzenną powiatu oraz zapewni wdrożenie nowych usług publicznych.

            W ramach projektu zostanie przeprowadzona modernizacja zasobów Wydziału Geodezji, Katastru i Nieruchomości poprzez działania:

– Opracowanie mapy zasadniczej dla 55 100 ha

– Skanowanie i archiwizacja operatów (400 metrów bieżących)

            Budowa SIP wpłynie na skrócenie czasu i obniżenie kosztów załatwiania spraw w Starostwie Powiatowym, poprawi funkcjonowanie procedur, bezpieczeństwo gromadzeniai przechowywania danych.

            System będzie gromadził informacje o wszystkich danych przestrzennych – w zorganizowanych katalogach metadanych.

            Docelowo będzie umożliwiał wielokierunkową wymianę danych pomiędzy innymi jednostkami samorządu terytorialnego, instytucjami i firmami.

Wartość projektu – 2 894 766,00 zł

Wydatki kwalifikowalne – 2 894 766,00 zł

Wnioskowane dofinansowanie – 2 460 551,10 zł

 

www.rpo.lubelskie.pl   www.europa.eu.int

Scroll to Top