Obradował Zespół Zarządzania Kryzysowego – stanowisko

5 kwietnia w Starostwie Powiatowym w Białej Podlaskiej odbyło się Posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, które zostało zwołane w trybie natychmiastowym. Posiedzeniu przewodniczył starosta bialski Mariusz Filipiuk. Celem spotkania było wypracowanie stanowiska dotyczącego działalności kół łowieckich, zawierania umów dzierżawy w kontekście oddziaływania ich działalności na środowisko oraz występowanie na terenie powiatu ognisk Afrykańskiego Pomoru Świń (ASF). Powiatowy Zespół Zarządzania Kryzysowego wypracował następujące stanowisko:

 

Stanowisko

Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego

wypracowane podczas posiedzenia w dniu 5 kwietnia 2017 r.

Stanowisko Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego zostało wypracowane na podstawie ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz.U. z 2017 r. poz. 209) zwanej dalej „ustawą” zgodnie z następującymi ustaleniami:

  1. Zarządzanie kryzysowe to działalność administracji publicznej będąca elementem kierowania bezpieczeństwem narodowym, która polega min. na reagowaniu w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowej.
  2. Sytuacja kryzysowa to sytuacja wpływająca negatywnie na poziom bezpieczeństwa ludzi, mienia lub środowiska.
  3. Powiatowy Zespół ocenił występujące zagrożenia w postaci:

a) Wystąpienia na terenie powiatu bialskiego epizodii w postaci choroby zakaźnej zwierząt – Afrykańskiego Pomoru Świń zgodnie z danymi Powiatowego Lekarza Weterynarii.

b) Prowadzenia przez Koło Łowieckie nr 193 „Diana” niewłaściwej gospodarki łowieckiej niezgodnej z zasadami określonymi w ustawie Prawo Łowieckie oraz w oparciu o wieloletni plan hodowlany i roczny plan łowiecki.

c) Występowania niepokoi społecznych wyrażonych w skargach rolników z terenu dzierżawy Koła Łowieckiego nr 193, Obwód Łowiecki nr 19 dotyczących: nieterminowym szacowaniem szkód wyrządzeniach przez zwierzynę w uprawach i płodach rolnych, niską wyceną strat rolników oraz brakiem wypłat odszkodowań.

d) Ogłoszenia pogotowia strajkowego przez OPZZ Rolników Indywidualnych dotyczącego sytuacji epizodycznej i ogólnej sytuacji w rolnictwie.

e) Destruktywnej działalności Koła Łowieckiego nr 193 „Diana” w Obwodzie Łowiecki nr 19 sprzyjającej degradacji i niszczeniu środowiska.

Biorąc powyższe pod uwagę, stanowisko Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego Powiatu Bialskiego dotyczące działalności Koła łowickiego nr 193 „Diana” na terenie Obwodu Łowieckiego nr 19 stwierdza wystąpienie na terenie dzierżawionym przez koło sytuacji kryzysowej w rozumieniu ustawy.

 

Powiatowy Zespół Zarządzania Kryzysowego zaleca:

    1. W trybie pilnym Zarząd Okręgowy PZŁ w Białej Podlaskiej wystąpi z wnioskiem na wydzierżawienie Obwodu Łowieckiego nr 19 lokalnemu kołu łowieckiemu,

W Obwodzie Łowieckim nr 19 w trybie natychmiastowym przeprowadzić odstrzał sanitarny dzików.

Stanowisko Zespołu zostało zaakceptowane przez Kierownika Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego Starostę Bialskiego Mariusza Filipiuka.

Treść stanowiska zastała przesłana Wojewodzie Lubelskiemu i do wiadomości Wojewódzkiego i Powiatowego Inspektoratu Weterynarii oraz Zarządowi Głównemu i Okręgowemu Polskiego Związku Łowieckiego.

 

 

Scroll to Top