Regulamin przyznawania wyróżnienia Starosty Bialskiego „Dobre, bo Bialskie”

Załącznik
do  zarządzenia nr  38  Starosty Bialskiego
z dnia  14  grudnia 2016 r.

Regulamin przyznawania wyróżnienia Starosty Bialskiego
Dobre, bo Bialskie”.

 

§1

 

 1. Nadawany tytuł „Dobre, bo Bialskie” w formie statuetki jest najwyższym powiatowym wyróżnieniem o charakterze honorowym.
 2. Statuetka „Dobre, bo Bialskie” jest rzeczowym wyrazem wyróżnienia.
 3. Statuetkę można otrzymać tylko jeden raz.
 4. Dodatkowo każdy z laureatów otrzymuje dyplom.

§2

 

Wyróżnienie  przyznawane  będzie  przedsiębiorstwom,  instytucjom  państwowym i samorządowym, osobom fizycznym, jednostkom samorządu terytorialnego, organizacjom społecznym i zawodowym oraz innym podmiotom, które  całokształtem działalności w znaczący sposób przyczyniły się do gospodarczego lub społecznego rozwoju powiatu lub jego promocji, stwarzając wzorce dla innych firm, skutecznie konkurując na rynku  osiągają coraz lepsze wyniki,  prowadzą działalność społeczną lub charytatywną, wspierają środowiska lokalne lub przyczyniają się do popularyzowania osiągnięć powiatu bialskiego i zachowania zasobów dziedzictwa kulturowego.

§3

Z wnioskiem o przyznanie wyróżnienia Starosty Bialskiego mogą występować:

1)  organy administracji rządowej,

2)  organy jednostek samorządu terytorialnego,

3)  kierownicy jednostek organizacyjnych powiatu

4)  organizacje społeczne i zawodowe,

5)  organizacje samorządu gospodarczego,

6)  radni powiatu,

7)  stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego,

8)  organizacje pozarządowe,

9)  osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów

o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w RP.

§4

 1. Wypełniony wniosek powinien być złożony wyłącznie na formularzu, który stanowi załącznik do Regulaminu.
 2. Do wniosku o przyznanie wyróżnienia „Dobre, bo Bialskie” należy dołączyć:
 • oświadczenie o nieznajdowaniu się kandydata do wyróżnienia w stanie likwidacji lub upadłości, o niezaleganiu z płatnościami wobec ZUS, Urzędu Skarbowego i pracowników oraz o nietoczących się postępowaniach egzekucyjnych wobec kandydata,
 • wyrażenie zgody przez kandydata na zgłoszenie do wyróżnienia „Dobre, bo Bialskie”.
 1. Wnioski należy składać w terminie do 24 grudnia każdego roku kalendarzowego

w kancelarii ogólnej Starostwa Powiatowego w Białej Podlaskiej ul. Brzeska 41,

w pokoju 316.

 1. Wnioski złożone po terminie, o którym mowa w ust. 3 nie będą rozpatrywane.
 2. Wskazane jest przesłanie wypełnionego wniosku także w wersji elektronicznej na

adres  e-mail: powiatbialski@lubelskie.pl

§5

 1. Wyróżnienie przyznaje Starosta Bialski po akceptacji kandydatur przez Zarząd Powiatu w Białej Podlaskiej.
 2. Zarząd Powiatu w Białej Podlaskiej przy akceptacji kandydatów do wyróżnienia  Dobre, bo Bialskie”, będzie brał pod uwagę  zgłoszenia kandydatur  nadesłane do Starostwa Powiatowego w Białej Podlaskiej w wymaganym terminie.
 3. Starosta Bialski ma prawo nie przyznać wyróżnienia.

  §6

Wręczanie  statuetki „Dobre, bo Bialskie”  za  dany rok  odbywać  się  będzie podczas spotkania noworocznego w roku następnym z udziałem laureatów, nominowanych i gości, o czym wyróżnieni zostaną poinformowani.

Scroll to Top