Cyfrowy Powiat

22 września 2022 r. Powiat Bialski  podpisał umowę o powierzenie grantu na realizację projektu „Cyfrowy Powiat”. Wartość całkowita projektu wynosi 329 874 zł, 100% tej kwoty stanowi dofinansowanie.

Realizacja projektu ma na celu wsparcie rozwoju i potencjału cyfrowego powiatu oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa systemów teleinformatycznych. Dzięki realizacji projektu zostanie zwiększona zdolność Starostwa Powiatowego w Białej Podlaskiej w zakresie realizacji usług publicznych na drodze teleinformatycznej, pracy zdalnej jak też zostanie wzmocniona cyfrowa odporność na zagrożenia.

Poszczególne działania będą realizowane w ramach dwóch obszarów: Cyfryzacja biur, jednostek publicznych, jednostek podległych i nadzorowanych oraz Zapewnienie cyberbezpieczeństwa samorządowych systemów informatycznych.

Środki grantowe zostaną przeznaczone na stworzenie w Starostwie dodatkowej serwerowni, która będzie pełnić rolę backupu oraz modernizację sieci LAN.

W ramach projektu przeprowadzona zostanie również diagnoza cyberbezpieczeństwa, która pozwoli na ocenę stanu obecnego, jak i sformułowanie strategicznych wyzwań w tym obszarze dla powiatu.

Realizacja grantu przyczyni się do ograniczenia negatywnych skutków społecznych, gospodarczych oraz edukacyjnych wywołanych przez pandemię COVID-19.

Projekt jest realizowany w ramach konkursu grantowego „Cyfrowy Powiat” o numerze POPC.05.01-00-00-0001/21-00, w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020 Oś Priorytetowa V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT –EU, Działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia.

Scroll to Top