dotacje na drogi w powiecie bialskim

W Lublinie podpisano umowy w sprawie udzielenia dotacji celowej budżetu państwa w 2015 roku na zadania realizowane w ramach „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój”. Wojewoda Lubelski Wojciech Wilk wręczył 17 lutego umowy samorządom na przebudowę dróg powiatowych i gminnych. Wśród tych, którzy otrzymają wsparcie są również powiat bialski, miasto Terespol, gminy: Terespol, Kodeń, Rokitno, Janów Podlaski. Na spotkaniu w urzędzie wojewódzkim uczestniczyli: starosta bialski Tadeusz Łazowski, Agnieszka Jakoniuk członek Zarządu Powiatu w Białej Podlaskiej oraz skarbnik powiatu Stefan Klimiuk, burmistrz miasta Terespol – Jacek Danieluk, wójtowie gmin: Rokitno – Jacek Szewczuk, Terespol – Krzysztof Iwaniuk, Kodeń – Jerzy Troć, Janów Podlaski – Jacek Hura.

W przypadku drogi powiatowej będzie to ta: Nr 1136L Terespol ul. Wojska Polskiego – odc. od ul. Przelotowej do skrzyżowania z dr. woj. 698, od km 0+236 do km 1+203,4 długości 0,9674 km i Nr 1137L Terespol ul. Wojska Polskiego – odc. od ul. Okrężnej do ul. 3 Maja, od km 0+950 do km 1+420 długości 0,470 km. Łączna długość przybudowywanych odcinków wynosi 1,437 km. W ramach przedsięwzięcia nastąpi: wyrównanie istniejącej nawierzchni, wykonanie nawierzchni w technologii mas bitumicznych, wykonanie ścieków, przykrawężnikowych w celu odwodnienia jezdni, utwardzenie oraz remont istniejących indywidualnych i publicznych zjazdów w granicach pasa drogowego, remont istniejącej zatoki autobusowej, plantowanie zieleńców i obsiewanie nasionami traw, oznakowanie pionowe i poziome. Wartość zadania to 1 196 572,19 zł, w tym otrzymana dotacja: 598 286 zł. Udział partnera (Miasto Terespol) wynosi 300 000 zł, zaś udział własny powiatu bialskiego – 298 286,19 zł.

Jeśli chodzi o miasto Terespol otrzymało ono wsparcie na przebudowę ulicy Asnyka i Prusa w Terespolu (1, 060 km, dotacja – 336 436 zł, zaś wkład własny – 336 437 zł). Gmina Terespol otrzymała na zadanie: utworzenie spójności komunikacyjnej z krajowym systemem transportowym w gminie Terespol, poprzez budowę i przebudowę dróg na terenie Wolnego Obszaru Celnego i łączącej WOC z drogą krajową Nr 2 w Małaszewiczach Małych (prawie 2, 188 km, dotacja – 1 467 277,77 zł, wkład własny – 1 467 277,77 zł). Gmina Kodeń na zadanie: budowa drogi gminnej Nr 101010L (ul. Polna) klasy G w miejscowości Kodeń na odcinku od km 0+000,00 do km 2+869,12 o długości 2869 m (2, 869 km, dotacja – 3 000 000 zł, wkład własny – 5 211 339,03 zł). Gmina Janów Podlaski będzie realizować zadanie: budowa drogi gminnej nr 100115L (ul. Wiejska) w miejscowości Janów Podlaski oraz budowa drogi gminnej nr 100071L w miejscowości Stary Pawłów (prawie 1, 573 km, dotacja – 2 041 135 zł, natomiast wkład własny – 2 041 136,67 zł). Gmina Rokitno zajmie się poprawą bezpieczeństwa ruchu drogowego w Pratulinie poprzez budowę drogi gminnej nr 100219L wraz z chodnikiem i parkingiem (0, 658 km, dotacja – 402 525 zł, wkład własny – 402 525 zł).

Łączna suma dotacji, jaką Rada Ministrów przyznała w ramach NPPDL województwu lubelskiemu na 2015 rok to blisko 75 mln złotych na ponad 174 kilometry dróg. Pomoc finansowa w ramach NPPDL zostanie w tym roku udzielona na 55 projekty drogowe.

Scroll to Top