Elementy zestawu komputerowego

Komunikat
Wydziału Organizacyjno-Administracyjnego
Starostwa Powiatowego w Białej Podlaskiej
z dnia 14 marca 2007 r.

 

Na podstawie § 8 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 czerwca 1966 r. w sprawie rzeczy znalezionych (Dz.U.Nr 22,poz. 141 z późn. zm) oraz art. 94 ustawy z dnia 13 października 1998 r. przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz.U. Nr 133,poz. 872 z późn. zm.) podaję do publicznej wiadomości, że Starostwo Powiatowe w Białej Podlaskiej jest w posiadaniu następujących rzeczy:

  • monitora komputerowego,
  • klawiatury komputerowej wraz z zasilaczem,
  • stacji dysków wraz z kasetą i dyskietkami ,
  • radioodtwarzacza samochodowego.
  1. Osoba ,która rości sobie prawa do wymienionych rzeczy , winna zgłosić się do Wydziału Organizacyjno- Administracyjnego Starostwa Powiatowego w Białej Podlaskiej , ul. Brzeska 41, III piętro- pokój 328, tel. (083) 343-83-71. Rzecz zostanie wydana pod warunkiem dokładnego określenia jej wyglądu, znaków szczególnych i podania cech świadczących, że przedmiot jest własnością danej osoby (dowód zakupu, numery seryjne, własne oznaczenia).
  2. Uprawnionego do odbioru rzeczy obciąża się kosztami z tytułu przechowywania rzeczy, utrzymania jej w należytym stanie, kosztami poszukiwań, do wysokości wartości rzeczy w dniu odbioru.
  3. Przechowywanie rzeczy znalezionych nie odebranych:
  1. pieniądze, papiery wartościowe, kosztowności oraz rzeczy mające wartość naukową lub artystyczną , które nie zostaną przez uprawnionego odebrane w ciągu roku od dnia wezwania go przez właściwy organ, a w razie niemożności wezwania w ciągu dwóch lat od ich znalezienia, stają się własnością SKARBU PAŃSTWA,
  2. inne rzeczy stają się po upływie tych samych terminów własnością ZNALAZCY, jeśli dopełnił swoich obowiązków w przedmiocie zawiadomienia o znalezieniu rzeczy i oddania jej na przechowanie – rzecz wydaje się znalazcy dopiero po uiszczeniu przez niego kwoty odpowiadającej poniesionym kosztom przechowywania rzeczy.
Scroll to Top