POZALEKCYJNA AKADEMIA KOMPETENCJI

Celem głównym realizowanego przez Powiat Bialski w okresie od 01.09.2010r. do 28.02.2012r. projektu „Pozalekcyjna Akademia Kompetencji” było podniesienie  poziomu kompetencji kluczowych 1407 uczniów z 7 szkół Powiatu Bialskiego poprzez realizację kompleksowych usług szkoleniowych. W projekcie uczestniczyli uczniowie z:

·        Liceum Ogólnokształcącego im. Wł. Zawadzkiego w Wisznicach,

·        Liceum Ogólnokształcącego Zespołu Szkół Ekonomicznych im. M. Dąbrowskiej w Międzyrzecu Podlaskim,

·        Liceum Ogólnokształcącego im. gen. Wł. Sikorskiego w Międzyrzecu Podlaskim,

·        Liceum Profilowanego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Unitów Podlaskich w Międzyrzecu Podlaskim,

·        Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 1
im. Bohaterów Warszawy  w Terespolu,

·        Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół im. Wł. St. Reymonta w Małaszewiczach,

·        Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół im. A. Naruszewicza w Janowie Podlaskim.

Projekt z uwagi na zdiagnozowane deficyty grupy docelowej nakierowany był na rozwój 7 kompetencji kluczowych według potrzeb szkół uczestniczących w projekcie:

·        Porozumiewanie się w języku ojczystym

·        Porozumiewanie się w językach obcych

·        Kompetencje matematyczne i podst. naukowo – techniczne

·        Kompetencje informatyczne

·        Inicjatywność i przedsiębiorczość

·        Świadomość i ekspresja kulturalna

·        Kompetencje społeczne i obywatelskie

 

Natomiast celami szczegółowymi było:

·        Zwiększenie przez 163 uczniów/nic umiejętności związanych z obsługą komputera na różnych poziomach.

·        Zwiększenie przez 357 uczniów/nic umiejętności komunikowania się w języku polskim lub obcym.

·        Zwiększenie przez 490 uczniów/nic poziomu wiedzy z przedsiębiorczości oraz kompetencji społecznych i obywatelskich.

·        Podniesienie przez 500 uczniów/nic poziomu wiedzy w zakresie nauk matematycznych i innych ścisłych.

·        Rozwinięcie poziomu ekspresji kulturalnej i ruchowej przez 300 uczniów/nic.

·        Wzmocnienie u uczniów/nic poczucia pewności siebie i wiary we własne możliwości.

Przewidziane w projekcie wsparcie miało charakter zindywidualizowany z uwagi na różnorodność grupy docelowej (uczniowie zdolni, uczniowie mający problemy w nauce, uczniowie aktywni poza typową ofertą szkolną, np. zajęcia artystyczne). Rekrutacja na zajęcia miała charakter otwarty nie miała znaczenia płeć, wiek, stopień sprawności.

Założone w projekcie produkty i rezultaty zostały osiągnięte i przyczyniły się do osiągnięcia celów szczegółowych  projektu, co przełożyło się na osiągnięcie celu głównego.

Produkty:

·        7 szkół otrzymało wsparcie w ramach projektu

·        Zrealizowano 7036 godzin szkolnych, w tym: 5072 godz. zajęć dodatkowych, 1660 godz. zajęć wyrównawczych, 304 godz. warsztatów z orientacji zawodowej

·        4 szkoły realizowały 5-dniowe warsztaty edukacyjne

 

Rezultaty twarde:

Wskaźnik

Założony w projekcie

Otrzymany po realizacji projektu

Liczba uczniów/nic, którzy podnieśli/uzupełnili wiedzę z zakresu kompetencji kluczowych

1407

1447

Liczba uczniów/nic, którzy certyfikują swoje umiejętności i otrzymają międzynarodowy Certyfikat Umiejętności Komputerowych (ECDL)

69

92

Liczba uczniów/nic, którzy zdobyli wiedzę z zakresu poruszania się po rynku pracy

334

380

Liczba uczniów, którzy doskonalili umiejętności w terenie

260

260

 

Rezultaty miękkie:

Wskaźnik

Założony w projekcie

Otrzymany po realizacji projektu

Nabycie umiejętności korzystania z technologii ICT

163

163

Zwiększenie umiejętności komunikacyjnych

(co najmniej) 357

458

Wzrost wiedzy i umiejętności w zakresie nauk ścisłych

500

588

Rozwinięcie kompetencji zw. z ekspresją kulturalną i ruchową

100

300

Wzrost pewności siebie i wiary we własne możliwości

1200

1430

 

Cel szczegółowy Zwiększenie przez 490 uczniów/nic poziomu wiedzy z przedsiębiorczości oraz kompetencji społecznych i obywatelskich został osiągnięty na poziomie 559.

 Grupa docelowa podniosła/rozwinęła kluczowe kompetencje w zakresach uznawanych za najbardziej przydatne na rynku pracy. Projekt stanowił istotne wsparcie w profesjonalnym przygotowaniu do aktywności na rynku pracy i zapobieganiu bezrobociu młodzieży. Zajęcia realizowane w grupach o podobnych zainteresowaniach wzmocniły więzi społeczne, pomogły uczniom pokonać bierność i nieśmiałość, a także niwelować stereotypy.

Wartością dodaną projektu jest:

·        Rozwój społeczeństwa informacyjnego

·        Objęcie uczniów/nic kompleksowym wsparciem, które nie byłoby możliwe bez wsparcia ze środków EFS

·        Wdrożenie uczniów/nic do kształcenia ustawicznego

 

Projekt wpłynął również pozytywnie na rozwój lokalny. Jego realizacja była zgodna z zasadą równych szans oraz politykami i zasadami wspólnotowymi oraz prawodawstwem krajowym i UE. Wypracowane modelowe rozwiązania wspierające rozwój kompetencji będą miały pozytywny wpływ na kolejne roczniki uczniów uczęszczających do szkół Powiatu Bialskiego.

W wyniku realizacji projektu w pięciu szkołach utworzono Laboratoria Edukacyjne ECDL, które dały młodzieży możliwość certyfikacji w zakresie technologii informatycznej i będą działały po zakończeniu projektu.  92 uczniów uzyskało komplet certyfikatów ECDL (2 uczniów certyfikaty połówkowe).  Korzyści dla posiadaczy tych dokumentów są ogromne: wzrost pozycji na rynku pracy, większa pewność otrzymania zatrudnienia, wzrost mobilności, wzrost szans na rynku pracy w Europie i na świecie.

ECDL opracowano również z myślą o pracodawcach. Przyjmując nowego pracownika posiadającego certyfikat, mamy pewność, że osoba ta nie będzie tracić czasu na zgłębianie podstawowych funkcji oprogramowania ani też na ręczne wykonywanie czasochłonnych operacji, które można wykonać kilkoma kliknięciami myszki. Korzyści dla pracodawcy: wzrost wydajności i jakości pracy, redukcja kosztów, wzrost rentowności wydatków na informatyzację, wzrost efektywności wykorzystania zasobów TI.

Korzyści odnoszone przez pracowników i pracodawców przekładają się bezpośrednio na korzyści ogólnospołeczne. Korzyści dla społeczeństwa: podwyższony ogólny poziom kompetencji informatycznych, otwieranie drzwi do Społeczeństwa Informacyjnego, korzystny wpływ na unowocześnienie gospodarki kraju.

Na potrzeby zajęć informatycznych zakupiono drukarki, oprogramowanie komputerowe oraz podręczniki. Edukacja informatyczna była również wspierania na zajęciach realizowanych z wykorzystaniem tablic interaktywnych, które zostały zakupione dla każdej ze szkół.

Uczniowie ze szkół prowadzących kształcenie w klasach mundurowych uczestniczyli w pięciodniowych warsztatach edukacyjnych wyjazdowych – survival. W warsztatach udział wzięło 260 uczniów podczas, których doskonalili swoje umiejętności z zakresu musztry, udzielania pierwszej pomocy, pokonywania elementów toru przeszkód, zdobywania pożywienia i wody oraz rozniecania ognia. Młodzież uczestniczyła także w spływie kajakowym, zajęciach z łucznictwa, strzelectwa, wspinaczki, paintball i wielu innych niezbędnych w podjęciu dalszego kształcenia w tym zakresie lub podjęcia pracy w służbach mundurowych. Zajęcia te były również nakierowane na zwiększenie kompetencji społecznych i obywatelskich wśród ich uczestników i uczestniczek.

Uczestnicy zajęć realizowanych w ramach projektu „Pozalekcyjna Akademia Kompetencji” mieli możliwość skorzystania z jednodniowej wizyty studyjnej na Uniwersytecie Warszawskim lub Politechnice Warszawskiej, podczas której zapoznali się ze  specyfiką tych uczelni, dowiedzieli się o kierunkach kształcenia, czy warunkach rekrutacji brali również udział w zajęciach prowadzonych przez pracowników naukowych wyższych uczelni.

Uczestnicy zajęć realizowanych w ramach projektu zostali wyposażeni w  niezbędne pomoce naukowe, a do pracy na zajęciach każda szkoła otrzymała materiały dydaktyczne.

Do uczestników projektu oraz opinii publicznej były skierowane działania informacyjne  i promocyjne o finansowaniu realizacji projektu przez Unię Europejską zgodnie z wymogami. Umieszczano obowiązujące logotypy na dokumentach dotyczących projektu, w tym: materiałach promocyjnych, informacyjnych, szkoleniowych i edukacyjnych dotyczących projektu oraz sprzęcie finansowanym w ramach projektu. Podczas realizacji projektu przestrzegano reguł dotyczących informowania i oznaczania projektu, które zawarte są w Wytycznych dotyczących oznaczania projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, tj.: oznaczania budynków i pomieszczeń, w których prowadzony był projekt, informowania uczestników projektu oraz społeczeństwa i współpracujących podmiotów/instytucji o współfinansowaniu projektu ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Informowano również społeczeństwo o osiągniętych rezultatach.