Kompleksowe doradztwo dla organizacji pozarządowych i osób zainteresowanych ich założeniem

 

Lokalne Centrum Informacji i Wspomagania Organizacji Pozarządowych działające przy Lubelskiej Fundacji Rozwoju zaprasza na dyżur specjalistów /tutorów działających na rzecz organizacji pozarządowych w dniu 18.06.2013 w Białej Podlaskiej.

 

1. Specjalista ds. prawnych aspektów funkcjonowania ngo- Prawnik
– uregulowań prawnych dotyczących działalności organizacji pozarządowych,
– zawieranie umów,
– wywiązywanie się z umów,
– możliwość zerwania umowy,
– składanie odwołań,
– i inne prawne aspekty działalności organizacji pozarządowych
2. Specjalistka ds. księgowości organizacji pozarządowych- Księgowa
– roczne sprawozdanie finansowe – bilans, informacja dodatkowa, rachunek wyników (a w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej rachunek zysków i strat), informacja dodatkowa;
– zamknięcie roku obrotowego – rozliczenie kasy, ustalenie salda
– analiza polityki rachunkowości i zakładowego planu kont;
– wyceny i inwentaryzacja aktywów i pasywów;
– ujęcie w bilansie funduszy, rezerw oraz zobowiązań, ustalanie wyniku finansowego;
– ustalanie dochodu podatkowego – wypełnianie tabel podatkowych oraz zeznania CIT-8 z załącznikami;
– terminy wykonania obowiązków w zakresie rachunkowości organizacji;
– sprawozdanie merytoryczne organizacji pożytku publicznego OPP;
– zwolnienia podatkowe organizacji pożytku publicznego;
– podatek dochodowy z uwzględnieniem opodatkowania otrzymanych dotacji oraz kosztów podatkowych finansowanych z dotacji;
– podatek VAT z uwzględnieniem opodatkowania otrzymanych dotacji;
3. Specjalistka ds. aplikowania o środki finansowe, zarządzania i rozliczania projektów
– indywidualna pomoc w przygotowaniu wniosków aplikacyjnych o środki finansowe z różnych źródeł m.in. projekty w ramach POKL, PROW, Granty Ministerstwa Kultury, Sportu, Pracy, UM, UG,
– zarządzanie projektami współfinansowanymi ze środków UE, grantów Ministerstw Kultury, UM, UG i innych
– rozliczanie projektów: kwalifikowanie kosztów, rozlicznie kosztów, sporządzanie wniosków o płatność
4. Specjalista ds. funkcjonowania organizacji pozarządowych
– tworzenie statutu organizacji, wprowadzanie zmian do statutu, przygotowywanie uchwał;
– rejestracji nowej organizacji, powoływanie Zarządu, Komisji Rewizyjnej;
– tworzenia strategii działania organizacji pozarządowej;
– przygotowywanie planów działania oraz sprawozdań merytorycznych z funkcjonowania organizacji;
– zakładania oraz prowadzenia działalności gospodarczej przez organizacje pozarządowe;
– tworzenia partnerstw i współpracy między NGO z administracją publiczną;
– pozyskiwania nowych i aktywizowania obecnych członków;
– strategii pozyskiwania sponsorów na działalność NGO; przygotowania listów do sponsorów, pozyskiwanie sponsorów fundrising;
Z usług doradczych mogą korzystać organizacje pozarządowe z woj. lubelskiego oraz osoby zainteresowane założeniem organizacji pozarządowej.
Miejsce spotkania: Centrum OHP w Białej Podlaskiej ul. Sikorskiego 5
Na konsultacje zapraszamy dnia 18.06.2013 (wtorek) po wcześniejszym zgłoszeniu pod nr. telefonu: 83 355 09 53 w Parczewie, Plac Wolności 7
Uwaga : ograniczona liczba miejsc – decyduje kolejność zgłoszeń!!!!
Wszystkie usługi świadczone są bezpłatnie w ramach projektu „Więcej i Lepiej”- wsparcie NGO w województwie lubelskim poprzez działalność Centrum Informacji i Wspomagania Organizacji Pozarządowych współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
DODATKOWE INFORMACJE:
Magdalena Jarosz
Lubelska Fundacja Rozwoju
Ul. Plac Wolności 7, 21-200 Parczew
Tel.83 355 09 53, parczew@lfr.lublin.pl

Scroll to Top