Konferencja „Bialskie Dzieci Bezpieczne”

5 kwietnia w sali widowiskowej BCK przy ul. Brzeskiej 41 odbyła się konferencja „Bialskie Dzieci Bezpieczne” współorganizowana przez Fundację „Dajemy Dzieciom Siłę” oraz Stowarzyszenie Rodzicielstwa Zastępczego „Jedno Serce” w Żabcach.
Celem konferencji było podniesienie poziomu wiedzy na temat praktycznych sposobów walki z wciąż narastającym zjawiskiem przemocy wobec dzieci i młodzieży. Jest to kwestia szczególnie ważna dla wszystkich instytucji i podmiotów, które działają na rzecz dziecka i rodziny. Dlatego wśród licznie zgromadzonych uczestników konferencji byli m.in. nauczyciele przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, pedagodzy, psycholodzy, przedstawiciele świetlic środowiskowych, pracownicy socjalni, placówek opiekuńczo – wychowawczych, a także przedstawiciele służb mundurowych, rodzin zastępczych i organizacji pozarządowych. Mięli oni możliwość wysłuchania serii prelekcji, które poruszały takie problemy jak: dzieci z doświadczeniem przemocy, konsekwencje stosowania przemocy wobec dziecka i traumy dzieci trafiających do pieczy zastępczej. O bezpieczeństwie dzieci ze specjalnymi potrzebami mówiła Anna Chwałek ze Stowarzyszenia „Wspólny Świat”, a o sposobach pomocy i wspieraniu przez dorosłych dzieci krzywdzonych wykład przedstawiła Gabriela Ryszczuk ze świetlicy „Strefa Serca”.
Wstępem do konferencji był występ zespołu Stowarzyszenia „Jedno Serce”. Oficjalnego otwarcia wydarzenia dokonał starosta bialski Mariusz Filipiuk, który obok Prezydenta Miasta Biała Podlaska objął wydarzenie patronatem honorowym.
Profilaktyką przemocy wobec najmłodszych zajmuje się Fundacja „Dajemy Dzieciom Siłę”, która realizuje program „Chrońmy dzieci”. Głównym założeniem tego programu jest zapobieganie i przeciwdziałanie przemocy wobec dzieci przez wprowadzanie polityki ochrony dzieci w placówkach edukacyjnych i opiekuńczych. Celem jest również podnoszenie kompetencji personelu placówek, rodziców i opiekunów w zakresie ochrony dzieci przed krzywdzeniem i ochrony ich praw, czemu służyć ma dostarczanie placówkom odpowiednich narzędzi. Z drugiej strony program kładzie nacisk na edukowanie samych dzieci i przekazywanie im wiedzy na temat unikania zagrożeń i możliwości uzyskiwania pomocy w trudnych sytuacjach. Zgodnie z ideą programu placówkom edukacyjnym i opiekuńczym, które spełniają standardy ochrony dzieci przed przemocą i wykorzystywaniem przyznawany jest certyfikat „Chrońmy dzieci”.
W powiecie bialskim taki certyfikat posiadają dwie placówki, a cztery kolejne czekają na jego przyznanie. Wydarzenia takie jak Konferencja „Bialskie Dzieci Bezpieczne” mają skutkować zwiększeniem liczby placówek ubiegających się o przyznanie certyfikatu, ale przede wszystkim rozniecać dyskusję na temat przemocy wobec najmłodszych i podnosić naszą świadomość.

 

Scroll to Top