Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora szkoły

Zarząd Powiatu w Białej Podlaskiej ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora:

1) Liceum Ogólnokształcącego im. Władysława Zawadzkiego w Wisznicach,

2) Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Terespolu.

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymagania wynikające z rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 października 2009 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek (Dz. U. Nr 184, poz. 1436, ze zm.).

Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać dokumenty określone w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 kwietnia 2010 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznej szkoły lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. Nr 60, poz. 373, ze zm.).

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem „Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora z podaniem nazwy placówki, której dotyczy” w terminie do dnia 16 maja 2016 r., godz. 15.00

na adres: Starostwo Powiatowe w Białej Podlaskiej ul. Brzeska 41, 21 – 500 Biała Podlaska, pokój 122.

 Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Zarząd Powiatu w Białej Podlaskiej. Termin i miejsce postępowania konkursowego ustala się na dzień 24 maja 2016 r., w następujących godzinach:

  • Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Liceum Ogólnokształcącego w Wisznicach – 10.00;
  • Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Terespolu – 12.00;
    w siedzibie Starostwa Powiatowego w Białej Podlaskiej, ul. Brzeska 41, p. 121.

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu można uzyskać  pod numerem telefonu 083 351 13 41.

ogłoszenie o konkursie na kandydata na stanowisko dyrektora szkoły

 

 

Scroll to Top