Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół im. Wł. St. Reymonta w Małaszewiczach

Zarząd Powiatu w Białej Podlaskiej ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół im. Wł. St. Reymonta w Małaszewiczach.

Do  konkursu  może  przystąpić  osoba,  która  spełnia  wymagania  wynikające  z rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r.  w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce (Dz. U. z 2017 r. poz.1597).

Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać dokumenty określone                            w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1587).

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem:
Konkurs  na kandydata na  stanowisko  dyrektora  Zespołu Szkół im. Wł. St. Reymonta                      w Małaszewiczach” w terminie do dnia 25 czerwca 2019 r., godz. 15.30 na adres: Starostwo Powiatowe w Białej Podlaskiej ul. Brzeska 41, 21 – 500 Biała Podlaska, pokój 122.

Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Zarząd Powiatu w Białej Podlaskiej.

O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

Na żądanie organu prowadzącego kandydat obowiązany jest przedstawić oryginały dokumentów, których kopie umieścił w ofercie.

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu można uzyskać w Wydziale Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Białej Podlaskiej,   ul. Brzeska 41, pokój nr 114 lub pod numerem telefonu 083 351 13 41.

Pełna treść ogłoszenia znajduje się w poniższym załączniku:

Konkurs na dyrektora Zespołu Szkół w Małaszewiczach

Scroll to Top