Konsultacje społeczne projektu "Programu ochrony powietrza dla strefy lubelskiej".

Starosta Bialski informuje, że Zarząd Województwa Lubelskiego przyjął i skierował do konsultacji społecznych projekt „Programu ochrony powietrza dla strefy lubelskiej”, a także „Prognozę oddziaływania na środowisko Programu ochrony powietrza dla strefy lubelskiej”. 

 

 

Dokument opracowano ze względu na przekroczenia dopuszczalnych wartości stężeń pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu. Elementem programu ochrony powietrza jest plan działań krótkoterminowych wdrażany w sytuacjach ryzyka przekroczeń poziomów alarmowych lub dopuszczalnych pyłu PM10 w powietrzu.

 

Projekty dokumentów poddawanych konsultacjom społecznym zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) zamieszczone zostały na stronie internetowej www.lubelskie.pl w zakładce „Ekologia i ochrona środowiska” → „Ochrona powietrza” → „Programy Ochrony Powietrza”.

Uwagi i wnioski można składać w terminie do 5 czerwca 2013 r. na adres e-mail: wrwsi@lubelskie.pl lub pisemnie na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie, Departament Rolnictwa i Środowiska, ul. Spokojna 4, 20-074 Lublin. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Zarząd Województwa Lubelskiego.

Scroll to Top