Konwent Powiatów

Konwent Powiatów - zdjęcie nr 114 lutego w Refektarzu Muzeum Regionalnego w Krasnymstawie odbył się Konwent Powiatów Województwa Lubelskiego. Udział w Konwencie wziął m.in. Zbigniew Włodkowski – Wiceminister Edukacji Narodowej oraz Czesława Kunkiewicz-Waligóra – radczyni w ministerstwie. Na obrady przybyli: Marszalek Województwa Lubelskiego Krzysztof Hetman, Kurator Oświaty Krzysztof Babisz i wicekurator Anna Dudek Janiszewska.

Konwent Powiatów - zdjęcie nr 2Gospodarzem spotkania był starosta Janusz Szpak, który serdecznie witał przybyłych gości na ziemi krasnostawskiej. Obradom przewodniczył Starosta Lubelski Paweł Pikula.
Głównym tematem obrad była edukacja, a w szczególności zmiany w systemie szkolnictwa zawodowego, ale nie tylko.
Zbigniew Włodkowski – Wiceminister Edukacji Narodowej. W bardzo przystępny sposób przedstawił plany zmieniające dzisiejszy system edukacji. Ich celem jest poprawa jakości kształcenia w polskich szkołach poprzez zmiany w nadzorze pedagogicznym. Zasadnicza zmiana polega na tym, że ewaluację i kontrolę zewnętrzną w szkołach i placówkach, nad którymi nadzór pedagogiczny sprawuje obecnie kurator oświaty, będą prowadzić jednostki zajmujące się profesjonalnym badaniem jakości pracy szkół, które powstaną na bazie zasobów kadrowych i lokalowych obecnych centralnej i okręgowych komisji egzaminacyjnych oraz kuratoriów oświaty.
Konwent Powiatów - zdjęcie nr 3Zadania kuratora oświaty będą nadal realizowane. Te wynikające ze sprawowania nadzoru pedagogicznego przejmą Regionalne Ośrodki Jakości Edukacji (na czele z Regionalnym Inspektorem Jakości Edukacji), które mieścić się będą w każdym województwie. Pozostałe zadanie wykonywane będą przez urzędy wojewódzkie.
Ministerstwo Edukacji Narodowej pracuje także nad „udoskonaleniem” szkolnictwa zawodowego. Nowe założenia mają zintegrować poziom kształcenia z potrzebami i oczekiwaniami pracodawców. W ogólnych zarysach, na dzisiaj, to ma wyglądać mniej więcej tak… Na poziomie gimnazjalnym w I klasie uczniowie będą „przerabiać” tzw. wiedzę ogólną, a dopiero od drugiej klasy wybieraliby specjalizację zawodową, według programu określonego przez dyrektora szkoły. Od tego momentu ma być położony większy nacisk na praktyki zawodowe, zatem zwiększy się ich liczba w planie zajęć. Kwalifikacje zawodowe uczniowie będą sprawdzane i oceniane na bieżąco, nie będzie egzaminu końcowego w obecnym kształcie. Ale nie tylko uczniowie mają zdobywać wiedzę praktyczną – nauczyciele będą również musieli potwierdzać swoje kompetencje w nauczaniu konkretnego zawodu. Będą musieli (np. co dwa lata) odbywać staże w danej dziedzinie, bo inaczej nie będą mieli kwalifikacji do nauczania.
W spotkaniu wzięła udział radczyni w ministerstwie Pani Czesława Kunkiewicz-Waligóra, która mówiła o zasadach podziału subwencji oświatowej oraz o możliwościach wykorzystania rezerwy budżetowej
i dotacjach celowych.
Konwent Powiatów - zdjęcie nr 4W drugiej części Konwentu wzięli udział: prof. Wojciech Rowiński – krajowy konsultant ds. Transplantologii Klinicznej, prof. Sławomir Rudzki – konsultant wojewódzki oraz mgr Małgorzata Borawska koordynator transplantacyjny. Przedstawili oni stan obecny oraz główne założenia „Programu dla transplantacji”. Na Lubelszczyźnie liczba przeszczepów jak i pozyskiwanych narządów jest bardzo mała. Stąd działania profesorów, które mają na celu uświadomić i zaktywizować środowisko dla tego typu działań. Kolejnym etapem będzie organizacja spotkań dla lekarzy, dyrektorów szpitali, a także programy edukacyjne dla młodzieży i nauczycieli. Prowadzona będzie kampania społeczna podnosząca świadomość Polaków na temat transplantacji narządów.
Na zakończenie prof. Rowiński podkreślił, że w naszym województwie więcej osób korzysta z przeszczepów, aniżeli pozyskuje się narządów. Jest to dość zastanawiające i należy wykonać wiele działań, aby dotrzeć do świadomości mieszkańców naszego województwa.

Scroll to Top