Przyjaciele dzieci

15 lutego 2011 r. z udziałem Tadeusza Łazowskiego starosty bialskiego i Andrzeja Mironiuka – kierownika Wydziału Zamiejscowego Kuratorium Oświaty w Białej Podlaskiej, odbył się III Zjazd Delegatów Zarządu Oddziału Okręgowego TPD w Białej Podlaskiej. Podsumowano 4 – letnią pracę ustępującego Zarządu, wybrano władze na następną kadencję. Obradom przewodniczyła Ewa Tatarczak – socjolog Poradni Psychologiczno Pedagogicznej, członek Prezydium TPD.

Przyjaciele dzieci - zdjecie nr 1Sprawozdanie z działalności za okres minionej kadencji złożyła Stanisława Duklewska – Prezes Oddziału. Sprawozdanie z Komisji Rewizyjnej przedstawił i dokonał oceny pracy Zarządu Przewodniczący – Kazimierz Wojtaszek.
Po powitaniu gości i 11 delegatów, prezes przedstawiła listę 27 osób, którym wręczyła dyplomy za społeczną, szlachetną pracę dla dziecka pokrzywdzonego przez los i jego rodziny za wspieranie zaangażowanych osób na rzecz dzieci.
Dyplomy otrzymali: Przewodniczący Kół TPD działających przy szkołach i placówkach oświatowych zrzeszających nauczycieli i rodziców. Są to koła w Czemiernikach, Kodniu, Konstantynowie, Kobylanach, Piszczacu, przy Przedszkolu w Suchowoli, w Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Parczewie i Wisznicach. Pozostałe osoby, które otrzymały dyplomy, to osoby współpracujące z Zarządem i Prezesem wspierające na co dzień w pracy – Prezesa. Od lat wielkim przyjacielem TPD i jego czynnym działaczem, otwartym na wszystkie wyzwania, niesienie pomocy i wspomaganie całego Prezydium w pracy jest Tadeusz Łazowski – starosta bialski, który otrzymał dyplom z podziękowaniem za otwartość i wielkie serce dla dzieci.
Przyjaciele dzieci - zdjecie nr 2Pan starosta zabierając głos w imieniu osób, które otrzymały dyplomy podziękował wszystkim wytrwałym, zaangażowanym, społecznie pracującym dla dziecka często pozostającego bez opieki, zaniedbanego przez rodzinę. Prosił jednocześnie o kontynuowanie tej szlachetnej pracy.
Podziękował Pani Prezes na piśmie, wręczając dyplom i zawarte w nim słowa wielkiego uznania za wieloletnią pracę społeczną z życzeniami zdrowia tak potrzebnego w pracy TPD.
W sprawozdaniu Prezes zwróciła uwagę na niedociągnięcia, trudności w pozyskiwaniu środków finansowych, malejącą liczbę osób zainteresowanych pracą społeczną w TPD – organizacji istniejącej od 92 lat, będącej i pełniącej zawsze rolę rzecznika praw i potrzeb dziecka.
Pozostają tylko ci, którzy potrafią godzić obowiązki z pracą społeczną i otrzymywać z niej radość spełniania się.
Koordynatorem pracy Zarządu jest ośmioosobowe Prezydium, które na spotkaniach dokonuje oceny realizacji codziennych zadań Zarządu, Prezesa, który przez 8 lat prowadzi osobiście działalność administracyjno – biurową wynikającą ze Statutu TPD, jak również pełni funkcję społecznego Rzecznika Praw Dziecka. Ogromną satysfakcję przynosi profesjonalna organizacja wypoczynku letniego i zimowego dzieci i młodzieży z różnych środowisk. Współpraca w tym zakresie z zakładami pracy. Najlepiej układa się z Zakładami Mięsnymi „Feliks” w Rossoszu. Troska dyrektora zakładu – Feliksa Osowskiego o wypoczynek dzieci pracowników jest zadaniem bardzo ważnym od kilku lat.
Wykwalifikowana i posiadająca doświadczenie kadra wychowawcza i medyczna buduje zaufanie do TPD.
Na Zjeździe wybrano 11-osobowy Zarząd, z którego wyłoniono ośmioosobowe Prezydium:

 1. Stanisława Duklewska – Prezes – pedagog
 2. Tadeusz Łazowski – Wiceprezes – starosta
 3. Marek Horbowicz – Sekretarz – dyrektor szkoły
 4. Waldemar Gnatowicz – Skarbnik – insp. ds. ośw. w Starostwie
 5. Wiesława Bągard – Członek Prezydium – radca prawny w Starostwie
 6. Halina Mincewicz – Członek Prezydium – dyrektor PCPR
 7. Maria Parafiniuk – Członek Prezydium – dyrektor MOPS
 8. Ewa Tatarczak – Członek Prezydium – socjolog PPP

Na Zjeździe przyjęto Uchwałę na następującą 4-letnią kadencję:

 1. Poszerzenie oferty wypoczynku dzieci i młodzieży w okresie ferii letnich i zimowych
 2. Zorganizowanie turnusu specjalistycznego – wczasy rodziców z pedagogiem
 3. Nawiązanie współpracy ze Stowarzyszeniem Dzieci Z Upośledzeniem Umysłowym

Podjęte skromne zadania przy braku chętnych do pracy społecznej, braku środków finansowych, dostosowania Statutu TPD do Ustawy o pożytku publicznym i zmian w Statucie po Zjeździe Krajowym w maja 2011 – przyniesie być może korzystne zmiany dla działalności TPD – mamy taką nadzieję, aby podjętą Uchwałę zrealizować.

Scroll to Top