Lubelski program pomocy stypendialnej

Szczególnie uzdolnieni uczniowie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych (uczniowie, którzy rozpoczną lub będą kontynuować naukę w ww. szkołach), mieszkający na terenie województwa lubelskiego, których niekorzystna sytuacja materialna stanowi barierę w rozwoju edukacyjnym, w roku szkolnym 2013/2014 będą mogli uczestniczyć w projekcie – Lubelski program pomocy stypendialnej dla uczniów szczególnie uzdolnionych 2013-2015. 

 

Projekt realizowany jest przez Departament Kultury, Edukacji i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 – Priorytet IX – Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.3.

Stypendium przyznawane jest na okres 10 miesięcy, od 1 września 2013r. do 30 czerwca 2014r. Łączna kwota wsparcia stypendialnego wyniesie 4 000 PLN, czyli 400 zł miesięcznie.

Nabór wniosków o przyznanie stypendium planowany jest w terminie od 28 czerwca do 16 września 2013 r.

Szczegółowe informacje, wymagania oraz wzory dokumentów do wypełnienia znajdują się na stronie: http://www.lubelskie.pl/index.php?pid=2870.

Bliższe informacje można także uzyskać w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie, Departament Kultury, Edukacji i Sportu, ul. Lubomerska 1-3 piętro III pok. 312, 311C tel. 81 44 16 716 lub 81 44 16 709.

 

Scroll to Top