Połączenie drogi wojewódzkiej z celną poprzez przebudowę sieci dróg powiatowych Lebiedziew, Kobylany, Koroszczyn

W dniu 9 lutego 2007 r. pomiędzy Wojewodą Lubelskim a Powiatem Bialskim podpisana została umowa o dofinansowanie realizacji projektu pod nazwą „Połączenie drogi wojewódzkiej z celną poprzez przebudowę sieci dróg powiatowych Lebiedziew, Kobylany, Koroszczyn” ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 1.1

„Modernizacja i rozbudowa regionalnego układu transportowego” Priorytetu 1 „Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmacnianiu konkurencyjności regionów” Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006. 
Projekt polega na przebudowie odcinków sieci dróg powiatowych, leżących na obszarze Gminy Terespol, o łącznej długości 12,274 km, wraz z towarzyszącą infrastrukturą, w tym:
odcinka drogi nr 1046L Berezówka – Kobylany o długości 4,021 km,
odcinka drogi nr 1074L Kobylany
Zastawek o długości 5,545 km,
odcinka drogi nr 1052L Zastawek
Lebiedziew o długości 2,708 km.
Dzięki realizacji inwestycji polepszeniu ulegną parametry przebudowanych odcinków dróg (w tym nośność obiektów mostowych), poprawi się dostępność ponad 64 hektarów potencjalnych terenów inwestycyjnych.
Przebudowa odcinków dróg powiatowych, łączących drogi krajowe Nr 2 i 68, drogę wojewódzką Nr 816 i linię kolejową E-20, zwiększy spójność komunikacyjną obszaru przygranicznego, poprawi dostęp jego mieszkańców do infrastruktury technicznej i zwiększy jego atrakcyjność inwestycyjną, a tym samym przyczyni się do tworzenia warunków sprzyjających trwałemu i zrównoważonemu rozwojowi społeczno-gospodarczemu Powiatu Bialskiego.
W dniu 9 marca 2007 w Starostwie Powiatowym w Białej Podlaskiej podpisano umowy pomiędzy Powiatem Bialskim, a INVESTCOM Sp. z o.o., na pełnienie nadzoru inżynierskiego oraz Przedsiębiorstwem Robót Drogowych S.A. w Białej Podlaskiej, na przeprowadzenie robót w ramach projektu.
Koszty kwalifikowane projektu, w tym kwota kontraktu na roboty, wynagrodzenie inżyniera nadzoru, wynagrodzenie wykonawcy dokumentacji przetargowej oraz określone w umowie o dofinansowanie projektu koszty promocji, wyniosą łącznie niecałe 14 mln PLN. Środki Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego pokryją 75% tych wydatków.

Flaga UE

 

Projekt Współfinansowany
przez Unię Europejską

ZPORR

 

Scroll to Top