Nowy sprzęt w pracowniach szkolnych w ramach projektu „Rozwój infrastruktury szkół zawodowych prowadzonych przez powiat bialski”

We współpracy ze szkołami powiatowymi powiat bialski realizuje projekt „Rozwój infrastruktury szkół zawodowych prowadzonych przez powiat bialski”, którego głównym celem jest poprawa warunków kształcenia zawodowego i ustawicznego prowadzonego w obiektach Zespołu Szkół im. A. Naruszewicza w Janowie Podlaskim, Zespole Szkół Technicznych im. Unitów Podlaskich w Międzyrzecu Podlaskim oraz Zespole Szkół Ekonomicznych im. M. Dąbrowskiej w Międzyrzecu Podlaskim.

Dzięki temu na przestrzeni ostatnich miesięcy szkolne pracownie zawodowe wyposażane są w nowoczesny i zgodny z rekomendacjami Krajowego Ośrodka Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej sprzęt dydaktyczny, co znacznie podniesie jakość kształcenia w zawodach: technik informatyk, technik ekonomista, technik logistyk (ZSE w M-cu Podl.), technik mechatronik, technik elektronik, technik mechanik, ślusarz (ZST w M-cu Podl.) oraz technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki (ZS w Janowie Podl.).

W okresie wakacyjnym rozpoczną się prace modernizacyjne istniejącej infrastruktury przeznaczonej do kształcenia praktycznego we wszystkich trzech szkołach objętych projektem.

Projekt realizowany jest dzięki dofinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 13 Infrastruktura Społeczna, Działanie 13.6 Infrastruktura kształcenia zawodowego i ustawicznego.

 

Scroll to Top