Ogłoszenie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów o możliwości realizacji zadania publicznego

Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów poinformował o możliwości realizacji zadania publicznego, które Prezes Rady Ministrów na podstawie art. 11b ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie może zlecić organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy.

Napis: Pomagam Ukrainie.

Celem zadania publicznego jest zmniejszanie skutków kryzysu humanitarnego spowodowanego masowym napływem do Polski uchodźców z Ukrainy i wsparcie działań organizacji zmierzających do efektywnego udzielania pomocy osobom i rodzinom potrzebującym, a także koordynację wsparcia w tym zakresie, z pominięciem otwartego konkursu ofert.

Zadanie publiczne, o którym mowa może polegać w szczególności na:

  • koordynacji działalności organizacji udzielających pomocy w punktach recepcyjnych uchodźców, w tym na dworcach kolejowych i autobusowych, miejscach rejestracji uchodźców, miejscach tymczasowego zakwaterowania, wyżywienia, koordynacji logistyki i magazynów, koordynacji placówek dla uchodźców, jeśli są prowadzone przez organizacje,
  • koordynacji zbiórek żywności, ubrań, środków higienicznych i opatrunkowych,
  • koordynacji działań wolontariuszy,
  • organizacji i udzielania wsparcia psychologicznego, prawnego,  zawodowego i językowego,
  • organizacji i prowadzenia nauki podstaw języka polskiego dla dzieci i osób dorosłych w grupach zorganizowanych,
  • zapewnienie niezbędnych warunków do utrzymania wolontariuszy, którzy świadczą służbę poza miejscem zamieszkania, w tym kosztów zakwaterowania, wyżywienia, przejazdu (zakupu paliwa) i ubezpieczenia zdrowotnego oraz od odpowiedzialności cywilnej i następstw nieszczęśliwych wypadków, a także kosztów przejazdu z miejsca zamieszkania do miejsca pełnienia służby pod warunkiem, że służba taka jest pełniona nieprzerwanie przynajmniej przez okres jednego tygodnia i w wymiarze odpowiadającym pełnemu etatowi,
  • zapewnienie wyżywienia, przejazdu (zakupu paliwa)  i ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej i następstw nieszczęśliwych wypadków w przypadku świadczenia służby w miejscu zakwaterowania nieprzerwanie przynajmniej przez okres jednego tygodnia przez co najmniej 4 godziny dziennie,
  • zapewnienie wyżywienia, przejazdu (zakupu paliwa) w przypadku świadczenia służby w miejscu zakwaterowania w sposób nieregularny.

Szczegółowe informacje dotyczące ogłoszenia o  możliwości realizacji zadania publicznego dostępne pod linkiem: https://www.gov.pl/web/premier/ogloszenie-o-mozliwosci-zlecenia-realizacji-zadania-publicznego?fbclid=IwAR0KFKepmyyTAU13ofavAmH0G052z2PuXNiDI8Mi5wscYSnp3IPYbvcbjnE

Materiały

Ogłoszenie o możliwości realizacji zadania publicznego, szczegółowe informacje i wzór wniosku.

Scroll to Top