Ogłoszenie Starosty Bialskiego o naborze kandydatów na członków Powiatowej Rady Rynku Pracy w Białej Podlaskiej

W związku z upływem kadencji Powiatowej Rady Zatrudnienia w Białej Podlaskiej, Starosta Bialski, działając na podstawie art. 23 ust. 3 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2021r. poz. 1100) zaprasza do zgłaszania kandydatów na członków Powiatowej Rady Rynku Pracy w Białej Podlaskiej na 4-letnią kadencję.

Do zgłaszania kandydatów na członka Powiatowej Rady Rynku Pracy w Białej Podlaskiej uprawnione są działające na terenie powiatu bialskiego:

  1. terenowe struktury każdej reprezentatywnej organizacji związkowej w rozumieniu ustawy o Radzie Dialogu Społecznego;
  2. terenowe struktury każdej reprezentatywnej organizacji pracodawców w rozumieniu ustawy o Radzie Dialogu Społecznego;
  3. społeczno-zawodowe organizacje rolników, w tym związki zawodowe rolników indywidualnych i izb rolniczych;
  4. organizacje pozarządowe zajmujące się statutowo problematyką rynku pracy;
  5. organy jednostek samorządu terytorialnego lub nauki (przedstawiciele winni posiadać szczególną wiedzę i autorytet w obszarze działania rady).

Zgłoszenia kandydatów, na formularzu stanowiącym załącznik do ogłoszenia,
należy składać za pośrednictwem poczty lub osobiście na adres: Starostwo Powiatowe
w Białej Podlaskiej, ul. Brzeska 41, 21-500 Biała Podlaska, z dopiskiem na kopercie „Powiatowa Rada Rynku Pracy”, w terminie 15 dni roboczych od dnia ogłoszenia na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Białej Podlaskiej https://www.powiatbialski.eu/ lub od dnia otrzymania pisma w sprawie zgłaszania kandydatów do Powiatowej Rady Rynku Pracy w Białej Podlaskiej.

Organizacje pozarządowe zajmujące się statutowo problematyką rynku pracy do zgłoszenia powinny dołączyć wyciąg ze Statutu – (potwierdzający realizację zadań związanych z problematyką rynku pracy).

Zgłoszenia niekompletne lub które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Decyzję o powołaniu kandydatów w skład Powiatowej Rady Rynku Pracy podejmie w formie zarządzenia Starosta Bialski. O powołaniu kandydatów wszystkie podmioty zgłaszające swoich przedstawicieli zostaną poinformowane w formie pisemnej.

Starosta Bialski

Mariusz Filipiuk

Dokumenty do pobrania:

Scroll to Top