Ogłoszenie Zarządu Powiatu w Białej Podlaskiej z dnia 10 lutego 2023 r. o przetargu ustnym nieograniczonym

GKN.680.25.2023.MKO

Przedmiotem przetargu ustnego nieograniczonego jest sprzedaż niżej wymienionej nieruchomości gruntowej, zabudowanej masztem sieci WiMax, stanowiącej własność Powiatu Bialskiego położonej:

w obrębie 0001 Cieleśnica PGR, gmina Rokitno, oznaczonej jako działka nr 282/2 o pow. 0,0193 ha, dla której Sąd Rejonowy w Białej Podlaskiej prowadzi Księgę wieczystą Nr LU1B/00138391/4.
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 382 097,05 zł ; wadium – 38 209,72 zł


Wadium (wniesione w pieniądzu) w podanej wysokości należy wpłacić do dnia 24 lutego 2023 r. na rachunek Starostwa Powiatowego w Białej Podlaskiej w Santander Bank Polska S.A. Oddział w Białej Podlaskiej Nr 92 1090 2590 0000 0001 4386 3018, podając nr działki, której dotyczy.


Przetarg odbędzie się dnia 6 marca 2023 r. (poniedziałek)
o godz. 1200
w siedzibie Starostwa Powiatowego w Białej Podlaskiej przy ul. Brzeskiej 41,
pokój nr 121

Ogłoszenie o przetargu podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Białej Podlaskiej ul. Brzeska 41 oraz opublikowanie na stronie internetowej Starostwa i w Biuletynie Informacji Publicznej a także zamieszczenie na łamach tygodnika „Słowo Podlasia”.
Dodatkowe informacje o nieruchomości można uzyskać w Wydziale Geodezji, Katastru i Nieruchomości Starostwa Powiatowego w Białej Podlaskiej, ul Brzeska 41, pok. nr 317,
tel. (83) 351 13 97.

Scroll to Top