Ogłoszenie Zarządu Powiatu w Białej Podlaskiej z dnia 10 lutego 2023 r. o przetargu ustnym nieograniczonym

GKN.680.26.2023.MKO 

Przedmiotem przetargu ustnego nieograniczonego jest sprzedaż niżej wymienionej ruchomości, stanowiącej własność Powiatu Bialskiego:
Masztu sieci WiMax, położonego w obrębie 0001 Bielany, gmina Łomazy, na działce ewidencyjnej nr 207/2, o pow. 0,7000 ha, dla której Sąd Rejonowy w Białej Podlaskiej prowadzi Księgę wieczystą Nr LU1B/000007846/2
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 283 543,00 zł ; wadium – 28 354,00 zł


Wadium (wniesione w pieniądzu) w podanej wysokości należy wpłacić do dnia 24 lutego 2023 r. na rachunek Starostwa Powiatowego w Białej Podlaskiej w Santander Bank Polska S.A. Oddział w Białej Podlaskiej Nr 92 1090 2590 0000 0001 4386 3018, podając nr działki, której dotyczy.


Przetarg odbędzie się dnia 6 marca 2023 r. (poniedziałek)
o godz. 1000
w siedzibie Starostwa Powiatowego w Białej Podlaskiej przy ul. Brzeskiej 41,
pokój nr 121

Ogłoszenie o przetargu podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Białej Podlaskiej ul. Brzeska 41 oraz opublikowanie na stronie internetowej Starostwa i w Biuletynie Informacji Publicznej a także zamieszczenie na łamach tygodnika „Słowo Podlasia”.
Dodatkowe informacje o nieruchomości można uzyskać w Wydziale Geodezji, Katastru i Nieruchomości Starostwa Powiatowego w Białej Podlaskiej, ul Brzeska 41, pok. nr 317, tel. (83) 351 13 97.

Scroll to Top