Otwarcie świetlicy w Wyczółkach

Świetlica wiejska w Wyczółkach została rozbudowana, gruntownie wyremontowana oraz wyposażona w nowy sprzęt. Jej uroczyste otwarcie nastąpiło 11 kwietnia br., na którą przybyli licznie zaproszeni goście. Uroczystość poprowadziła Sołtys Wyczółek Grażyna Tarasiuk. Podczas eventu zmodernizowana świetlica została poświęcona przez ks. kanonika Romana Sawczuka, proboszcza parafii pw. Podwyższenia Krzyża Św. w Piszczacu.

Symboliczną wstęgę przecięli m.in.: Kamil Kożuchowski – Wójt Gminy Piszczac, Riad Haidar – Wiceprzewodniczącego Sejmiku Województwa Lubelskiego, a także Grzegorz Panasiuk – Przewodniczącego Rady Gminy Piszczac.

Całkowity koszt remontu wyniósł ponad 205 tys. zł. Środki finansowe w wysokości prawie 133,5 tys. zł. zostały pozyskane dzięki podpisanemu porozumieniu pomiędzy Samorządem Województwa Lubelskiego, a Gminą Piszczac na realizację operacji pn. „Rozbiórka świetlicy wiejskiej w Wyczółkach” oraz „Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Wyczółkach”.

Powyższe przedsięwzięcia zrealizowane zostały na obszarze objętym Lokalną Strategią Rozwoju realizowaną przez Bialskopodlaską Lokalną Grupę Działania w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, osi 4 LEADER, działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju z zakresu małych projektów, a także w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania Odnowa i rozwój wsi.
Dzięki pozyskanym środkom finansowym świetlica w Wyczółkach została rozbudowana o łazienki i kotłownię, wyremontowana a także wyposażona w sprzęt kuchenny i meble. Dzięki temu miejsce użyteczności publicznej zyskało nowe, lepsze warunki do organizowania spotkań i przyczyni się do rozwijania aktywności lokalnej społeczności.

Część artystyczną przygotował Zespół „Zorza” z Cicibora, działający przy Gminnym Ośrodku Kultury w Białej Podlaskiej. Uroczystość zakończyła się wspólnym biesiadowaniem i poczęstunkiem.

Scroll to Top