Otwarty konkurs ofert na realizację w 2011 r. – Kultura

Zarząd Powiatu w Białej Podlaskiej

działając na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku  publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.)

OGŁASZA

Otwarty konkurs ofert na realizację w 2011 r. zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji finansowanych z budSetu Powiatu w Białej Podlaskiej

Treść całego ogłoszenia do pobrania w PDF.

]

Scroll to Top