Budowa zintegrowanego systemu informatycznego dla zrównoważonego rozwoju Powiatu Bialskiego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego

Projekt pt. „Budowa zintegrowanego systemu informatycznego dla zrównoważonego rozwoju Powiatu Bialskiego” zakłada realizację inwestycji z zakresu IT na terenie powiatu bialskiego. Projekt realizuje 19 jednostek samorządu terytorialnego:

 • Powiat Bialski,Wejście do Starostwa Powiatowego w Białej Podlaskiej
 • Miasto Międzyrzec Podlaski,
 • Miasto Terespol,
 • Gmina Biała Podlaska,
 • Gmina Drelów,
 • Gmina Janów Podlaski,
 • Gmina Kodeń,
 • Gmina Konstantynów,
 • Gmina Leśna Podlaska,
 • Gmina Łomazy,
 • Gmina Międzyrzec Podlaski,
 • Gmina Piszczac,
 • Gmina Rokitno,
 • Gmina Rossosz,
 • Gmina Sławatycze,
 • Gmina Sosnówka,
 • Gmina Tuczna,
 • Gmina Wisznice,
 • Gmina Zalesie.

Tablica informacyjnaPrace przygotowawcze do projektu rozpoczęły się w roku 2007. W roku 2009 po ogłoszeniu naboru wniosków o dofinansowanie w ramach „Działania 4.1 Społeczeństwo Informacyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013″ złożony został wniosek o dofinansowanie, a 2 czerwca 2010 r. podpisana została umowa o dofinansowanie projektu. Termin rzeczowego zakończenia realizacji projektu planowany jest na koniec listopada 2010 r.

Waartość ogółem projektu zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie wynosi: 6.831.630,00 zł,
z czego Wnioskowane dofinansowanie stanowi 85%, tj.: 5.806.885,50 zł.

Liderem projektu jest Powiat Bialski, który odpowiada za realizację projektu i reprezentuje wszystkich beneficjentów w zakresie przygotowania i realizacji przedsięwzięcia. Lider odpowiada za obsługę finansową przedsięwzięcia, monitorowanie osiągania efektów przedsięwzięcia i sprawozdawczość, koordynowanie promocji i informowania opinii publicznej o zaangażowaniu środków UE w realizację przedsięwzięcia. Do obowiązków partnerów projektu należy monitorowanie osiągania efektów przedsięwzięcia w odniesieniu do zadań realizowanych przez danego beneficjenta, promocja i informowanie opinii publicznej o współfinansowaniu projektu ze środków UE, współdziałanie z Liderem na poszczególnych etapach realizacji projektu. Wszyscy partnerzy partycypują w kosztach projektu. Koszt udziału każdego z partnerów w projekcie będzie się składać z zaplanowanych kosztów inwestycyjnych oraz proporcjonalnego udziału w kosztach wspólnych projektu.

Główne zadania w projekcie to:

 • Uzupełnienie platformy sprzętowej i oprogramowania,
 • Zakup oprogramowania E-Urzędu,
 • Budowa sieci LAN i wyposażenie serwerowni,
 • Szkolenie pracowników/wdrożenie oprogramowania E-Urząd,
 • Utworzenie PIAP,
 • Uruchomienie telefonii IP,
 • Utworzenie Powiatowego Centrum Informatycznego.

Dzięki realizacji projektu interesanci i pracownicy jednostek samorządu terytorialnego (JST) uzyskają dostęp do następujących usług związanych z działaniem JST:

 • Zdalne załatwianie spraw

  Dzięki uruchomieniu systemu elektronicznych formularzy dostępnych on-line na stronach internetowych, które będą w pełni kompatybilne z drukami urzędowymi obowiązującymi w JST interesanci będą mogli przesyłać do JST wszelkie pisma urzędowe. Dodatkowym rezultatem wdrożenia projektu w dziedzinie E-Urzędu będzie uruchomienie nowych kanałów interakcji z interesantami:

  • zintegrowany z elektronicznym obiegiem dokumentów system SMS – informowanie o stanie sprawy i przeprowadzanie kampanii informacyjnych i ankietowych,

  • telefonia internetowa – możliwość bezpłatnej komunikacji z urzędem oraz obniżenie kosztów związanych z usługami telekomunikacyjnymi w JST.

 • Posługiwanie się certyfikatami elektronicznymi
  Uruchomienie systemu elektronicznej skrzynki podawczej (ESP) umożliwi każdemu interesantowi opatrzenie swojego pisma osobistym certyfikatem elektronicznym w celu uzyskania efektu uwierzytelnienia, integralności i niezaprzeczalności przesyłanej do JST korespondencji.
 • Bezpłatne pozyskanie certyfikatu elektronicznego
  Uruchomienie Regionalnego Centrum Certyfikacyjnego w utworzonym w Starostwie Powiatowym Centrum Informatycznym umożliwi każdemu interesantowi otrzymanie bezpłatnie, na podstawie umowy dwustronnej z JST certyfikatu elektronicznego służącego do uwiarygodniania korespondencji z JST.

 

 • Dostęp do aktualnych baz danych systemów GIS na poziomie gminy
  Dzięki wdrożeniu systemów pozwalających na przeglądanie i wydruk map cyfrowych w poszczególnych gminach interesant będzie mógł pozyskać te dane w gminach, bez potrzeby udawania się do Wydziału Geodezji, Katastru i Nieruchomości w Starostwie Powiatowym.
 • Zwiększenie poziomu dostępu do Internetu
  Dzięki organizacji PIAP zwiększy się dostępność do usług szerokopasmowego Internetu.
 • Korzystanie z centralnej platformy portalowej
  Zintegrowanie systemów portalowych informacyjnych (BIP) poszczególnych JST i wyposażonej platformy centralnej w ułatwienia dla osób niepełnosprawnych oraz przystosowanie jej do urządzeń mobilnych.

W ramach projektu podniesiony zostanie poziom wyposażenia JST w infrastrukturę IT, nastąpi unowocześnienie bazy sprzętowej samorządów, wyposażenie w nowoczesne aplikacje biurowe oraz zostanie podniesiony poziom zabezpieczeń repozytoriów danych elektronicznych znajdujących się w JST.

Zbudowany w ramach planowanego projektu majątek stanowić będzie własność poszczególnych JST, w związku z czym koszty utrzymania i eksploatacji inwestycji pozostają w obowiązku tychże JST, w takim zakresie w jakim inwestycja ich dotyczy. Każda JST będzie odpowiadała za utrzymanie infrastruktury teleinformatycznej zbudowanej na jej obszarze

Powrót do listy projektów

Na początek strony

Scroll to Top