Otwarty konkurs ofert na realizację zadań w zakresie kutury fizycznej i turystyki

O G Ł O S Z E N I E
Zarząd Powiatu w Białej Podlaskiej ogłasza otwarty konkurs ofert na 2014 rok
na realizację zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej i turystyki
I. Rodzaj zadania:
W zakresie kultury fizycznej
1. Dofinansowanie organizacji współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży szkolnej w roku kalendarzowym 2014;
2. Dofinansowanie organizacji imprez sportowych lub sportowo-rekreacyjnych na terenie powiatu bialskiego;
W zakresie turystyki
3. Dofinansowanie organizacji imprez na orientację, spływów i rajdów turystycznych na
terenie powiatu bialskiego,

I. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadań w 2014 r. :
zadanie 1 – 38000 zł (słownie: trzydzieści osiem tysięcy złotych) w trybie wsparcia do 90% kosztów dotowanego zadania;
zadanie 2 – 4000 zł ( słownie: cztery tysiące złotych) w trybie wsparcia do 70 % kosztów dotowanego zadania;
zadanie 3 – 2500 zł ( słownie dwa tysiące pięćset złotych) w trybie wsparcia do 70% kosztów dotowanego zadania.
II. Zasady przyznawania dotacji
1. Postępowanie w sprawie przyznania dotacji odbędzie się zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536, ze zm.).
2. W otwartym konkursie ofert mogą brać udział zarejestrowane w Polsce organizacje pozarządowe, których działalność w sferze z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego jest jednym z celów statutowych oraz podmioty wymienione w art.3, ust. 3 ustawy, o której mowa wyżej.
3. Podpisy pod ofertą, załącznikami i oświadczeniami składają osoby upoważnione do składania oświadczeń woli, zgodnie z danymi z Krajowego Rejestru Sądowego lub z innego rejestru, ewidencji. Wszystkie złożone własnoręcznie podpisy lub pieczątki muszą w sposób czytelny określić uprawnione osoby. W razie zaistnienia zmian upoważnień w trakcie procedury udzielania dotacji należy niezwłocznie, w formie pisemnej poinformować o tym fakcie Starostwo Powiatowe w Białej Podlaskiej.
4. W przypadku składania oferty wspólnej przez kilka organizacji pozarządowych należy do oferty dołączyć umowę zawartą między tymi organizacjami.
5. Dofinansowanie nie może przekroczyć :
dla zadania 1. – 90% całkowitych kosztów realizacji zadania. Wymagane jest wykazanie min. 10% finansowania zadania z innych źródeł;
dla zadania 2. – 70% całkowitych kosztów realizacji zadania. Wymagane jest wykazanie min. 30% finansowania zadania z innych źródeł;
dla zadania 3. – 70% całkowitych kosztów realizacji zadania. Wymagane jest wykazanie min. 30% finansowania zadania z innych źródeł.
6. W przypadku wykazania wkładu osobowego (w tym świadczenia wolontariuszy i pracy społecznej członków), wartość tej pracy powinna uwzględnić ilość przepracowanego czasu oraz standardową stawkę godzinową lub dzienną za dany rodzaj wykonywanej pracy. Wolontariat to, w rozumieniu ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, nieodpłatna, dobrowolna praca.
7. Kosztorys w ofercie musi być czytelny i logiczny. W kosztorysie należy szczegółowo wykazać koszty rodzajowe wraz z kosztami jednostkowymi planowanego zadania.
Wydatki przedstawione w kosztorysie muszą znajdować pełne uzasadnienie w opisie zadania (np. liczba uczestników, liczba zakupionych materiałów itp.).
8. Wysokość wpłat wnoszonych przez uczestników oraz honorariów musi w sposób jednoznaczny wynikać z oferty.
9. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do przyznania mniejszej kwoty dotacji niż
wnioskowana.
III. Termin i warunki realizacji zadania
1. Zadanie musi być zrealizowane w ciągu 2014 roku. Czas realizacji powinien obejmować: okres przygotowania i przeprowadzenia zadania. Szczegółowe warunki zostaną określone w umowie dotacji.
2. Warunkiem realizacji zadania określonego w I.1. jest organizacja współzawodnictwa
obejmującego szkoły podstawowe, gimnazjalne i ponadgimnazjalne w minimum pięciu dyscyplinach sportu.
3. W przypadku nieuzyskania pełnej wysokości dotacji wnioskowanej w ofercie istnieje
możliwość realizacji zadania w ograniczonym zakresie i oferent może dokonać w
wyznaczonym czasie stosownych zmian w ofercie
4. W ramach realizacji zadania z udzielonej dotacji mogą być sfinansowane tylko koszty
kwalifikowane:
zadanie 1
– obsługa sędziowska ,
– obsługa techniczna (dowóz niezbędnego sprzętu, spikerka, sekretariat zawodów, itp.)
– obsługa medyczna ,
– wynajem obiektów sportowych,
– wydanie kalendarza imprez sportowych,
– przewóz zawodników na zawody rangi ponadpowiatowej,
– materiały biurowe,
– nagrody,
– ubezpieczenie,
– koszty związane z obsługą i administracją zadania do 20% wysokości udzielonej dotacji
( wynagrodzenia, koszty lokalowe, telefon, internet)
– inne koszty bezpośrednio związane z celem realizowanego projektu;
zadanie 2 i 3
– wyżywienie i zakwaterowanie,
– koszty transportu,
– nagrody, pamiątki, gadżety promocyjne,
– materiały biurowe,
– ubezpieczenie
– inne koszty bezpośrednio związane z celem realizowanego projektu.
IV. Termin składania ofert
Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie oferty na obowiązującym formularzu (wzór określony rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r.) wraz z wszystkimi niezbędnymi załącznikami bądź przesłanie jej za potwierdzeniem odbioru do Starostwa Powiatowego w Białej Podlaskiej, ul. Brzeska 41 (pokój 316). Termin składania ofert upływa dnia 23 grudnia 2013 r. o godz. 15.00.
Oferta powinna być w zamkniętej, opisanej kopercie z podaniem nazwy oferenta
i nazwy zadania z dopiskiem „konkurs – kultura fizyczna 2014″ lub „konkurs – turystyka 2014″.
V. Tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert oraz termin dokonania wyboru ofert
1. Każdorazowo w związku z ogłoszonym otwartym konkursem ofert na wykonanie zadań publicznych powołuje się komisję konkursową, zwaną dalej komisją. Komisja i jej przewodniczący powoływani są uchwałą Zarządu w celu opiniowania ofert złożonych w otwartych konkursach.
2. W skład Komisji wchodzą: dwóch przedstawicieli Zarządu, dwie osoby reprezentujące organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem osób reprezentujących podmioty biorące udział w otwartym konkursie ofert. Komisja może obradować przy udziale co najmniej 3 członków.
3. Oceny formalnej ofert dokonuje odpowiedni pracownik Wydziału Spraw Społecznych Starostwa i oferty spełniające wymogi formalne przekazuje Komisji do opiniowania. Sprawdzeniu podlegają następujące wymogi formalne:
1) Czy oferent jest organizacją pozarządową, lub podmiotem wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy?
2) Czy jego cele statutowe są zbieżne z zadaniami prowadzonego otwartego konkursu ofert, określonymi w ogłoszeniu?
3) Czy oferta jest złożona na obligatoryjnym formularzu zgodnym z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej i podpisana przez uprawnione osoby?
4) Czy oferta jest wypełniona w sposób rzetelny, w języku polskim, maszynowo/komputerowo i przedłożona w formie wydruku bez zmian w układzie wyznaczonym wzorem oferty?
5) Czy oferta wpłynęła w terminie określonym w ogłoszeniu?
6) Czy do oferty dołączone są wymagane oraz poprawnie wypełnione załączniki?
7) Czy zapisy zawarte w ofercie wzajemnie się nie wykluczają?
4. Oferty, które nie spełnią wszystkich wymogów formalnych podlegają odrzuceniu.
5. Członkowie Komisji Konkursowej będą dokonywali indywidualnej oceny każdej złożonej oferty według następujących kryteriów:
1) oceny możliwości realizacji zadania publicznego przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3,
2) oceny przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadnia publicznego, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania,
3) oceny proponowanej jakości wykonania zadania i kwalifikacji osób, przy udziale których organizacja pozarządowa lub podmioty określone w art. 3 ust. 3 ustawy będą realizować zadania publiczne,
4) uwzględnianie planowanego przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, wkładu rzeczowego, osobowego, w tym świadczenia wolontariuszy i pracy społecznej członków,
5) uwzględnienia planowanego przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 udziału środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania publicznego,
6) uwzględniania analizy i oceny realizacji zleconych zadań publicznych w przypadku organizacji pozarządowej lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, które w latach poprzednich realizowały zlecone zadania publiczne, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków.
6. W pracach komisji mogą uczestniczyć z głosem doradczym osoby posiadające specjalistyczną wiedzę w dziedzinie obejmującej zakres zadań publicznych, których konkurs dotyczy. Osoby te zaprasza starosta bądź przewodniczący komisji konkursowej.
7. Komisja przedstawia Zarządowi najkorzystniejszą/e dla realizacji zadania ofertę/y wybrane w glosowaniu jawnym wraz z propozycją przydziału środków finansowych.
8. Zarząd Powiatu w Białej Podlaskiej dokona wyboru najkorzystniejszych ofert w terminie do 10 stycznia 2014 r. Zarząd Powiatu w Białej Podlaskiej zastrzega sobie prawo do przełożenia terminu rozstrzygnięcia konkursu.
9. Wyniki otwartego konkursu ofert zostaną ogłoszone niezwłocznie po jego rozstrzygnięciu w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Białej Podlaskiej, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Białej Podlaskiej, oraz na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Białej Podlaskiej.
10. Po dokonaniu wyboru nie ma zastosowania tryb odwoławczy.
11. Jeżeli żadna z ofert nie zapewni możliwości wykonania zadania Zarząd w zakresie tego
zadania unieważnia konkurs.
VI. Zrealizowane przez powiat bialski w roku 2012 i w roku 2013 zadania publiczne tego samego rodzaju i związane z nimi koszty, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym i podmiotom, o których mowa w art.3, ust. 3 ustawy, o których mowa w art.3, ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
1. W roku 2012 zaplanowano środki finansowe:
1) w kwocie 45500 zł na realizację zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej, z tego po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert przekazano organizacjom pozarządowym dotację w wysokości 42000 zł
2) w kwocie 3500 zł na realizację zadań publicznych w zakresie turystyki, z tego po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert przekazano organizacjom pozarządowym dotację w wysokości 1500 zł.
2. W roku 2013 zaplanowano środki finansowe:
1) w kwocie 35000 zł na realizację zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej, z tego po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert przekazano organizacjom pozarządowym dotację w wysokości 35000 zł
2) w wysokości 3500 zł na realizację zadań publicznych w zakresie turystyki, z tego po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert przekazano organizacjom pozarządowym dotacje w wysokości 2800 zł.

wzór oferty

wzór sprawozdania

 

 

Scroll to Top