Otwarty konkurs ofert z zakresu kultury fizycznej i turystyki

Zarząd Powiatu w Białej Podlaskiej ogłasza otwarty konkurs ofert na 2013 rok
na realizację zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej i turystyki.

I. Rodzaj zadania
W zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej:
1. Organizacja współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży szkolnej w roku kalendarzowym 2013
W zakresie turystyki :
2. Organizacja imprez na orientację, spływów i rajdów turystycznych organizowanych na terenie powiatu bialskiego
II. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i turystyki w 2013 r. :
zadanie 1. – 35 0000 zł (słownie: trzydzieści pięć tysięcy złotych) w trybie wsparcia do 90% kosztów dotowanego zadania
zadanie 2. – 3 500 zł ( słownie trzy tysiące pięćset złotych) w trybie wsparcia do 70 % kosztów dotowanego zadania
III. Zasady przyznawania dotacji
1. Postępowanie w sprawie przyznania dotacji odbędzie się zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536, ze zm.).
2. W otwartym konkursie ofert mogą brać udział zarejestrowane w Polsce organizacje pozarządowe, oraz podmioty wymienione w art.3, ust. 3 ustawy, o której mowa wyżej, których działalność w sferze kultury fizycznej i turystyki jest jednym z celów statutowych.
3. Podpisy pod ofertą, załącznikami i oświadczeniami składają osoby upoważnione do składania oświadczeń woli, zgodnie z danymi z Krajowego Rejestru Sądowego lub z innego rejestru, ewidencji. Wszystkie złożone własnoręcznie podpisy lub pieczątki muszą w sposób czytelny określić uprawnione osoby. W razie zaistnienia zmian upoważnień w trakcie procedury udzielania dotacji należy niezwłocznie, w formie pisemnej poinformować o tym fakcie Starostwo Powiatowe w Białej Podlaskiej.
4. W przypadku składania oferty wspólnej przez kilka organizacji pozarządowych należy do oferty dołączyć umowę zawartą miedzy tymi organizacjami.
5. Dofinansowanie nie może przekroczyć :
dla zadania I – 90% całkowitych kosztów realizacji zadania. Wymagane jest wykazanie min. 10% finansowania zadania z innych źródeł;
dla zadania II – 70% całkowitych kosztów realizacji zadania. Wymagane jest wykazanie min. 30% finansowania zadania z innych źródeł.
6. W przypadku wykazania wkładu osobowego (w tym świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków), wartość tej pracy powinna uwzględnić ilość przepracowanego czasu oraz standardową stawkę godzinową lub dzienną za dany rodzaj wykonywanej pracy. Wolontariat (porozumienie – art.44, ust.4 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie) to w rozumieniu ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, nieodpłatna dobrowolna praca.
7. Kosztorys w ofercie musi być czytelny i logiczny. W kosztorysie należy szczegółowo wykazać koszty rodzajowe wraz z kosztami jednostkowymi planowanego zadania.
Wydatki przedstawione w kosztorysie muszą znajdować pełne uzasadnienie w opisie zadania (np. liczba uczestników, liczba zakupionych materiałów itp.).
8. Wysokość wpłat wnoszonych przez uczestników oraz honorariów musi w sposób jednoznaczny wynikać z oferty. W przypadku wpisowego uczestników należy podać koszt wpisowego za
1 uczestnika.
9. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do przyznania mniejszej kwoty dotacji niż wnioskowana.
IV. Terminy i warunki realizacji zadania
1. Zadanie musi być zrealizowane w ciągu 2013 roku. Czas realizacji powinien obejmować: okres przygotowania i przeprowadzenia zadania. Szczegółowe warunki zostaną określone w umowie dotacji.
2. Warunkiem realizacji zadania określonego w I pkt 1 jest organizacja współzawodnictwa
obejmującego szkoły podstawowe, gimnazjalne i ponadgimnazjalne w minimum 5 dyscyplinach sportu.
3. W przypadku nieuzyskania pełnej wysokości dotacji wnioskowanej w ofercie istnieje możliwość realizacji zadania w ograniczonym zakresie i oferent może dokonać w wyznaczonym czasie stosownych zmian w ofercie.
4. W ramach realizacji zadania z udzielonej dotacji mogą być sfinansowane tylko koszty kwalifikowane:
zadanie 1
– obsługa sędziowska ,
– obsługa techniczna (dowóz niezbędnego sprzętu, spikerka, sekretariat zawodów, itp.)
– obsługa medyczna ,
– wynajem obiektów sportowych,
– wydanie kalendarza imprez sportowych,
– przewóz zawodników na zawody rangi ponadpowiatowej,
– materiały biurowe,
– nagrody,
– ubezpieczenie,
– koszty związane z obsługą i administracją zadania do 20% wysokości udzielonej dotacji
( wynagrodzenia, koszty lokalowe, telefon, internet)
– inne koszty bezpośrednio związane z celem realizowanego projektu;
zadanie 2
– wyżywienie i zakwaterowanie,
– koszty transportu,
– nagrody, pamiątki, gadżety promocyjne,
– materiały biurowe,
– ubezpieczenie
– inne koszty bezpośrednio związane z celem realizowanego projektu.
V. Termin składania ofert
Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie oferty na obowiązującym formularzu ( wzór określony rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. ) bądź przesłanie jej za potwierdzeniem odbioru do Starostwa Powiatowego w Białej Podlaskiej, ul. Brzeska 41, pokój 316 (liczy się data wpływu ). Termin składania ofert upływa o godz. 13.00, 28 grudnia 2012 r. 
Oferta powinna być w opisanej kopercie z podaniem nazwy oferenta i nazwy zadania z dopiskiem „konkurs – kultura fizyczna 2013″ lub „konkurs – turystyka 2013″.
VI. Tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert oraz termin dokonania wyboru ofert
Każdorazowo w związku z ogłoszonym otwartym konkursem ofert na wykonanie zadań publicznych powołuje się Komisję Konkursową. Komisja i jej przewodniczący powoływana jest uchwałą Zarządu w celu opiniowania złożonych ofert.
W skład Komisji wchodzą: dwóch przedstawicieli Zarządu, przedstawiciel Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Rady Powiatu i dwie osoby reprezentujące organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem osób reprezentujących podmioty biorące udział w otwartym konkursie ofert.
Oceny formalnej ofert dokonuje odpowiedni pracownik Wydziału Spraw Społecznych Starostwa. Oferty spełniające wymogi formalne przekazuje Komisji do opiniowania. Sprawdzeniu podlegają następujące wymogi formalne:
– Czy oferent jest organizacją pozarządową, lub podmiotem wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy?
– Czy jego cele statutowe są zbieżne z zadaniami prowadzonego otwartego konkursu ofert,
określonymi w ogłoszeniu?
– Czy oferta jest złożona na obligatoryjnym formularzu zgodnym z rozporządzeniem Ministra
Pracy i Polityki Społecznej i podpisana przez uprawnione osoby?
– Czy oferta jest wypełniona w sposób rzetelny, w języku polskim, maszynowo i przedłożona w
formie wydruku bez zmian w układzie wyznaczonym wzorem oferty?
– Czy oferta wpłynęła w terminie określonym w ogłoszeniu ?
– Czy do oferty dołączone są wymagane oraz poprawnie wypełnione załączniki?
– Czy zapisy zawarte w ofercie wzajemnie się nie wykluczają?
Oferty, które nie spełnią wszystkich wymogów formalnych podlegają odrzuceniu.
Członkowie Komisji Konkursowej będą dokonywali indywidualnej oceny każdej złożonej oferty według następujących kryteriów:
– ocena możliwości realizacji zadania publicznego przez organizację pozarządową lub podmioty
wymienione w art. 3 ust. 3;
– ocena przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadnia publicznego, w tym w odniesieniu do
zakresu rzeczowego zadania;
– ocena proponowanej jakości wykonania zadania i kwalifikacji osób, przy udziale których
organizacja pozarządowa lub podmioty określone w art. 3 ust. 3 ustawy będą realizować zadania
publiczne;
– udział środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację
zadnia publicznego;
– uwzględnienie planowanego przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3
ust. 3, wkładu rzeczowego, osobowego, w tym świadczenia wolontariuszy i pracy społecznej
członków;
– uwzględnienie analizy i oceny realizacji zleconych zadań publicznych w przypadku organizacji
pozarządowej lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, które w latach poprzednich
realizowały zlecone zadania publiczne, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób
rozliczenia otrzymanych na ten cel środków.
Komisja przedstawi Zarządowi najkorzystniejszą/e dla realizacji zadania ofertę/y wybrane w glosowaniu jawnym wraz z propozycją przydziału środków finansowych.
Zarząd Powiatu w Białej Podlaskiej dokona wyboru najkorzystniejszych ofert w terminie do
7 stycznia 2013 r. Zarząd Powiatu w Białej Podlaskiej zastrzega sobie prawo do przełożenia terminu rozstrzygnięcia konkursu.
Wyniki otwartego konkursu ofert zostaną ogłoszone niezwłocznie po jego rozstrzygnięciu w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Białej Podlaskiej, oraz na stronie internetowej Starostwa. Po dokonaniu wyboru nie ma zastosowania tryb odwoławczy.
Jeżeli żadna z ofert nie zapewni możliwości wykonania zadania Zarząd w zakresie tego zadania unieważnia konkurs.
VII. Środki przekazane organizacjom pozarządowym na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz turystyki w ramach otwartego konkursu ofert.
1. W roku 2011 zaplanowano środki finansowe:
– w wysokości 45 500 zł na upowszechnianie i wspieranie kultury fizycznej w ramach otwartego konkursu ofert, z tego po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert przekazano organizacjom pozarządowym 42 000 zł
– w wysokości 3 500 zł na turystykę, z tego po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert przekazano organizacjom pozarządowym 1 500 zł.
2. W roku 2012 zaplanowano środki finansowe:
– w wysokości 43 500 zł na upowszechnianie i wspieranie kultury fizycznej w ramach otwartego konkursu ofert, z tego po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert przekazano organizacjom pozarządowym 40 000 zł
– w wysokości 3 500 zł na turystykę, z tego po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert przekazano organizacjom pozarządowym 1 500 zł.

VIII.

Po wykonaniu zadania należy niezwłocznie, przed upływem wyznaczonego w umowie terminu złożyć osobiście, lub drogą pocztową na adres zleceniodawcy sprawozdanie końcowe na obowiązującym formularzu.

Scroll to Top