Otwarty konkurs ofert z zakresu promocji i ochrony zdrowia .

Zarząd Powiatu w Białej Podlaskiej ogłasza otwarty konkurs ofert na 2013 rok na realizację zadań publicznych z zakresu promocji i ochrony zdrowia.

I. Rodzaj zadania.
W zakresie promocji i ochrony zdrowia – „Realizacja działań z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia o charakterze uniwersalnym (dla wszystkich grup społecznych) w środowisku lokalnym”.
II. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania w zakresie promocji i ochrony zdrowia w 2013 r. – 4 000 zł ( słownie cztery tysiące złotych) w trybie wsparcia do 70 % kosztów dotowanego zadania.
III. Zasady przyznawania dotacji.
1. Postępowanie w sprawie przyznania dotacji odbędzie się zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536, ze zm.).
2. W otwartym konkursie ofert mogą brać udział zarejestrowane w Polsce organizacje pozarządowe, oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy, o której mowa wyżej, których działalność w sferze promocji i ochrony zdrowia jest jednym z celów statutowych.
3. Podpisy pod ofertą, załącznikami i oświadczeniami składają osoby upoważnione do składania oświadczeń woli, zgodnie z danymi z Krajowego Rejestru Sądowego lub z innego rejestru, ewidencji. Wszystkie złożone własnoręcznie podpisy lub pieczątki muszą w sposób czytelny określić uprawnione osoby. W razie zaistnienia zmian upoważnień w trakcie procedury udzielania dotacji należy niezwłocznie, w formie pisemnej poinformować o tym fakcie Starostwo Powiatowe w Białej Podlaskiej.
4. W przypadku składania oferty wspólnej przez kilka organizacji pozarządowych należy do oferty dołączyć umowę zawartą miedzy tymi organizacjami.
5. Dofinansowanie nie może przekroczyć 70% całkowitych kosztów realizacji zadania. Wymagane jest wykazanie min. 30% finansowania zadania z innych źródeł.
6. W przypadku wykazania wkładu osobowego (w tym świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków), wartość tej pracy powinna uwzględnić ilość przepracowanego czasu oraz standardową stawkę godzinową lub dzienną za dany rodzaj wykonywanej pracy. Wolontariat (porozumienie – art. 44 ust. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie) to w rozumieniu ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, nieodpłatna dobrowolna praca.
7. Kosztorys w ofercie musi być czytelny i logiczny. W kosztorysie należy szczegółowo wykazać koszty rodzajowe wraz z kosztami jednostkowymi planowanego zadania.
Wydatki przedstawione w kosztorysie muszą znajdować pełne uzasadnienie w opisie zadania (np. liczba uczestników, liczba zakupionych materiałów itp.).
8. Wysokość wpłat wnoszonych przez uczestników oraz honorariów musi w sposób jednoznaczny wynikać z oferty. W przypadku wpisowego uczestników należy podać koszt wpisowego za 1 uczestnika.
9. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do przyznania mniejszej kwoty dotacji niż wnioskowana.
IV. Terminy i warunki realizacji zadania.
1. Zadanie musi być zrealizowane w ciągu 2013 roku. Czas realizacji powinien obejmować: okres przygotowania i przeprowadzenia zadania. Szczegółowe warunki zostaną określone w umowie dotacji.
2. Zadanie musi mieć rangę powiatową, co oznacza, że działania winny być skierowane do grupy społecznej (mieszkańców) z co najmniej trzech gmin.
3. W przypadku nieuzyskania pełnej wysokości dotacji wnioskowanej w ofercie istnieje możliwość realizacji zadania w ograniczonym zakresie i oferent może dokonać w wyznaczonym czasie stosownych zmian w ofercie.
4. W ramach realizacji zadania z udzielonej dotacji mogą być sfinansowane tylko koszty kwalifikowane:
1) wyżywienie i zakwaterowanie,
2) koszty transportu,
3) nagrody, pamiątki, gadżety promocyjne,
4) materiały biurowe,
5) ubezpieczenie,
6) inne koszty bezpośrednio związane z celem realizowanego projektu.
V. Termin składania ofert.
Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie oferty na obowiązującym formularzu (wzór określony rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. ) bądź przesłanie jej za potwierdzeniem odbioru do Starostwa Powiatowego w Białej Podlaskiej, ul. Brzeska 41, pokój 316 (liczy się data wpływu ). Termin składania ofert upływa o godz. 13.00,  15 lutego 2013 r. 
Oferta powinna być w opisanej kopercie z podaniem nazwy oferenta i nazwy zadania z dopiskiem „konkurs – promocja i ochrona zdrowia 2013″.
VI. Tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert oraz termin dokonania wyboru ofert.
1. Każdorazowo w związku z ogłoszonym otwartym konkursem ofert na wykonanie zadań publicznych powołuje się Komisję Konkursową. Komisja i jej przewodniczący powoływana jest uchwałą Zarządu w celu opiniowania złożonych ofert.
2. W skład Komisji wchodzą: dwóch przedstawicieli Zarządu, przedstawiciel Komisji Spraw Społecznych Rady Powiatu i dwie osoby reprezentujące organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem osób reprezentujących podmioty biorące udział w otwartym konkursie ofert.
3. Oceny formalnej ofert dokonuje odpowiedni pracownik Wydziału Spraw Społecznych Starostwa.
4. Oferty spełniające wymogi formalne przekazuje Komisji do opiniowania. Sprawdzeniu podlegają następujące wymogi formalne:
1) Czy oferent jest organizacją pozarządową lub podmiotem wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy?
2) Czy jego cele statutowe są zbieżne z zadaniami prowadzonego otwartego konkursu ofert, określonymi w ogłoszeniu?
3) Czy oferta jest złożona na obligatoryjnym formularzu zgodnym z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej i podpisana przez uprawnione osoby?
4) Czy oferta jest wypełniona w sposób rzetelny, w języku polskim, maszynowo i przedłożona w formie wydruku bez zmian w układzie wyznaczonym wzorem oferty?
5) Czy oferta wpłynęła w terminie określonym w ogłoszeniu ?
6) Czy do oferty dołączone są wymagane oraz poprawnie wypełnione załączniki?
7) Czy zapisy zawarte w ofercie wzajemnie się nie wykluczają?
6. Oferty, które nie spełnią wszystkich wymogów formalnych podlegają odrzuceniu.
Członkowie Komisji Konkursowej będą dokonywali indywidualnej oceny każdej złożonej oferty według następujących kryteriów:
1) możliwości realizacji zadania publicznego przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3;
2) przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadnia publicznego, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania;
3) proponowanej jakości wykonania zadania i kwalifikacji osób, przy udziale których organizacja pozarządowa lub podmioty określone w art. 3 ust. 3 ustawy będą realizować zadania publiczne;
4) udziału środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadnia publicznego;
5) planowanego przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, wkładu rzeczowego, osobowego, w tym świadczenia wolontariuszy i pracy społecznej członków;
6) analizy i oceny realizacji zleconych zadań publicznych w przypadku organizacji pozarządowej lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, które w latach poprzednich realizowały zlecone zadania publiczne, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków.
7. Komisja przedstawi Zarządowi najkorzystniejszą/e dla realizacji zadania ofertę/y wybrane w glosowaniu jawnym wraz z propozycją przydziału środków finansowych.
8. Zarząd Powiatu w Białej Podlaskiej dokona wyboru najkorzystniejszych ofert w terminie do 28 lutego 2013 r. Zarząd Powiatu w Białej Podlaskiej zastrzega sobie prawo do przełożenia terminu rozstrzygnięcia konkursu.
9. Wyniki otwartego konkursu ofert zostaną ogłoszone niezwłocznie po jego rozstrzygnięciu w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Białej Podlaskiej, oraz na stronie internetowej Starostwa. Po dokonaniu wyboru nie ma zastosowania tryb odwoławczy.
10. Jeżeli żadna z ofert nie zapewni możliwości wykonania zadania Zarząd w zakresie tego zadania unieważnia konkurs.
VII. W latach 2011-2012 nie przekazywano środków finansowych organizacjom pozarządowym na realizację zadań publicznych z zakresu promocji i ochrony zdrowia w ramach otwartego konkursu ofert.

Wzór oferty 

Wzór sprawozdania 

Wzór umowy 

 

 

Scroll to Top