Posiedzenie Rady Muzeum J. I. Kraszewskiego w Romanowie

12 maja w Muzeum Józefa Ignacego Kraszewskiego odbyło się ostanie w tej kadencji posiedzenie Rady Muzeum. W spotkaniu udział wzięli: Pan Mariusz Filipiuk, Starosta Bialski oraz Pani Barbara Kociubińska-Koza, Dyrektor Wydziału Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Białej Podlaskiej. Obecna kadencja Rady Muzeum upływa 30 czerwca, spotkanie było więc okazją do podsumowania współpracy podczas ostatnich czterech lat. Pan Starosta podziękował Członkom Rady za owocną współpracę i wręczył pamiątkowe dyplomy oraz upominki.

Rada sprawuje nadzór nad wypełnianiem przez Muzeum jego powinności wobec zbiorów i społeczeństwa, w szczególności nad gromadzeniem i trwałą ochroną dóbr naturalnego i kulturalnego dziedzictwa ludzkości o charakterze materialnym i niematerialnym, informowaniu o wartościach i treściach gromadzonych zbiorów, upowszechnianiu podstawowych wartości historii, nauki i kultury polskiej oraz światowej, kształtowaniu wrażliwości poznawczej i estetycznej oraz umożliwianiu korzystania ze zgromadzonych zbiorów. Ocenia również przedłożone przez Dyrektora placówki sprawozdanie z rocznej działalności i opiniuje program na rok następny.

Zdjęcia: A. Olejnik

Scroll to Top