Powiatowa Rada Zatrudnienia

12.02.2016 r. odbyło się kolejne posiedzenie Powiatowej Rady Zatrudnienia (PRZ). Obradom przewodniczył Mariusz Filipiuk w obecności starosty bialskiego Tadeusza Łazowskiego oraz wiceprezydenta Miasta Biała Podlaska Adama Chodzińskiego. Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy Edward Tymoszyński przedstawił sytuację na lokalnym rynku pracy po upływie 2015 roku. Wskazał, iż na koniec 2015 roku liczba osób bezrobotnych wyniosła 8.821 /mniej o 1138 osób względem roku poprzedzającego/. W całym roku zarejestrowało się 10.875 osób zaś wyrejestrowało się 12.000 osób. Średnio w miesiącu ubiegłego roku rejestrowało się 900 osób. Średnio w miesiącu wydano 2100 decyzji.

Spośród wielu form aktywnych największe wydatki poniesione zostały w obszarze staży – 9 mln zł, na drugim miejscu działalność gospodarcza – 4,6 mln zł, następnie wyposażenie – 1,8 mln zł. Łączna kwota wydatków PUP na aktywizację w roku 2015 to kwota 20,880 mln zł, a liczba osób objęta formami to blisko 2.500 osób. Oprócz wydatkowania na formy aktywne ponoszone były wydatki na zadania fakultatywne w kwocie 1,1 mln zł; świadczenia (zasiłki, stypendia, dodatki aktywizacyjne) – 8,9 mln zł; składka zdrowotna – 6,2 mln zł. Łącznie na formy aktywne i pasywne wydatkowano kwotę ponad 37 mln zł /więcej względem roku poprzedniego o 2,7 mln zł/.

W bieżącym roku działania aktywizacyjne PUP finansowane będą ze środków europejskich (PO WER – 5,291 mln zł – szkolenia, staże, działalność gospodarcza, bon na zasiedlenie dla osób poniżej 30 roku życia; RPO – 3,022 mln zł – szkolenia, staże, wyposażenia miejsc pracy dla osób powyżej 30 roku życia) jak i krajowych (program Regionalny – 891 tys zł – działalność gospodarcza i staże dla osób w wieku 30-50 lat z obszarów wiejskich; Fundusz Pracy – 10,662 mln zł – m. in. prace interwencyjne, roboty publiczne, staże, szkolenia, bon na zasiedlenie).

Jako oddzielną linią finansowania jest Krajowy Fundusz Szkoleniowy – jest to kształcenie ustawiczne pracodawców i pracowników, którego celem jest podnoszenie kompetencji i wzmocnienia potencjału kadrowego pracodawcy. W roku ubiegłym wydatkowane zostało 600 tys. zł. Na 2016 r. PUP otrzymał kwotę 900 tys. zł. Art. 150f ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy to druga oddzielna linia finansowania – refundacja minimalnego wynagrodzenia przez okres 12 miesięcy, skierowana jest do osób poniżej 30 roku życia zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy. Dalsze zatrudnienie ze środków własnych pracodawcy również przez okres 12 miesięcy i dalsza efektywność – 4 miesiące. Łącznie taka osoba w zatrudnieniu będzie przez 28 miesięcy.

Razem środki na aktywizację w br. to kwota ponad 24 mln złotych /więcej o 4 mln zł niż w roku poprzednim/.

W toku posiedzenia podjęto uchwały:

  • o przeznaczeniu środków Funduszu Pracy na aktywizację i zadania fakultatywne;
  • o kierunkach kształcenia w Medycznym Studium Zawodowym im. Marii Minczewskiej w Białej Podlaskiej w zawodzie: technik elektroniki i informatyki medycznej; technik sterylizacji medycznej; ortoptystka;
  • o kierunkach kształcenia w Zespole Szkół Zawodowych Nr 2 im. Żwirki i Wigury w Białej Podlaskiej w zawodzie: technik przemysłu mody, technik elektronik, technik mechatronik, kierowca mechanik;
  • o kierunkach kształcenia w Zespole Szkół Zawodowych Nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej w Białej Podlaskiej w zawodzie: technik organizacji reklamy, wędliniarz, piekarz, sprzedawca;
  • o umorzeniu nienależnie pobranych świadczeń przez osoby bezrobotne
  • wyrażenia opinii o przeznaczenie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego.


dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy
mgr inż. Edward Tymoszyński

Scroll to Top