„Profilaktycznego programu wczesnej diagnostyki osteoporozy" w 2011 roku

Uchwała Nr 96/2011
Zarządu Powiatu w Białej Podlaskiej
z dnia 16 sierpnia 2011 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację
„Profilaktycznego programu wczesnej diagnostyki osteoporozy”
w 2011 roku. 

Na podstawie art. 12 ust. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.), art.8 pkt 1 oraz art. 48 ust.1, 4, 5 i 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych 
ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.), Rada Powiatu
w Białej Podlaskiej uchwala, co następuje:

§ 1

1. Ogłasza się konkurs ofert na realizację w 2011 r. „Profilaktycznego programu wczesnej diagnostyki osteoporozy”.
2. Treść ogłoszenia o otwartym konkursie ofert stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
3. Szczegółowe warunki konkursu ofert na wybór realizatora programu zawiera załącznik
nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Ogłoszenie o konkursie publikuje się poprzez jego zamieszczenie:
1) w Biuletynie Informacji Publicznej,
2) na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym w Białej Podlaskiej,
3) na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Białej Podlaskiej.

§ 3

Zadanie realizowane będzie w formie wspierania z udzieleniem dotacji, które nie będą pokrywać pełnych kosztów realizacji zadania.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Wydziału Spraw Społecznych.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania.


Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 96/2011 Zarządu Powiatu w Białej Podlaskiej z dnia 16 sierpnia 2011 r. – Ogłoszenie – PDF, DOC

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 96/2011 Zarządy Powiatu w Białej Podlaskiej z dnia 16 sierpnia 2011 r. – „Szczegółowe warunki konkursu ofert na wybór realizatora „Profilaktycznego programu wczesnej diagnostyki osteoporozy” w 2011r. – PDF, DOC

Załącznik nr 1 do szczegółowych warunków konkursu ofert – PDF, DOC
Załącznik Nr 2 do szczegółowych warunków konkursu ofert – PDF, DOC
OświadczeniePDF, DOC


Biała Podlaska 09.09.2011

 Wyniki otwartego konkursu ofert

do pobrania w formacie PDF

Scroll to Top