Program Operacyjny Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2012

Program Operacyjny Fundusz Inicjatyw Obywatelskich jest rządowym programem stworzonym
w celu zwiększenia udziału organizacji pozarządowych w realizacji zadań pożytku publicznego.
W ramach programu organizacje pozarządowe (w tym m.in.: stowarzyszenia, fundacje, ochotnicze straże pożarne oraz kluby sportowe) mogą się ubiegać o dotacje na realizację projektów w zakresie pożytku publicznego w wysokości od 10 000 do 200 000 zł.

Zgodnie z decyzją Rządu o wsparcie mogą ubiegać się również osoby prawne i jednostki organizacyjne Kościoła Katolickiego, innych kościołów i związków wyznaniowych
(w tym również parafie). Zakres realizowanych projektów jest bardzo szeroki i obejmuje pełen zakres działań pożytku publicznego. Wśród realizowanych działań mogą znajdować się projekty realizowane w obszarze m.in.: sportu, kultury, pomocy dzieciom z rodzin patologicznych, organizacji wypoczynku letniego, aktywizacji zawodowej, zdobywania nowych umiejętności, poszanowania praw mniejszości, tradycji narodowych, wychowania patriotycznego itd. Organizacje ze swej strony zapewniają jedynie 10% udział własny w realizowanym projekcie, który może zostać wniesiony np. w postaci pracy wolontariuszy.
W roku 2012 na realizację projektów w ramach FIO przeznaczono 60 000 000 zł.
Termin składania wniosków upływa 13 lutego 2012.
Informacje szczegółowe n.t. zasad programu oraz wypełnienia oferty można uzyskać w czasie bezpłatnego spotkania informacyjnego organizowanego przez Posła na Sejm RP Stanisława Żmijana w czwartek 2 lutego 2012 o godz. 17.00 w biurze w Białej Podlaskiej przy ul. Plac Wolności 2. Spotkanie poprowadzi Radny Powiatu Bialskiego – Daniel Dragan, zajmujący się przygotowywaniem wniosków aplikacyjnych dla organizacji pozarządowych, instytucji publicznych oraz organizacji pozarządowych.
Prosimy o poinformowanie organizacji pozarządowych (stowarzyszeń, fundacji, ochotniczych straży pożarnych, klubów sportowych, jednostki organizacyjne Kościoła Katolickiego, innych kościołów i związków wyznaniowych) oraz innych zainteresowanych spotkaniem osób.
Serdecznie zapraszamy.

Scroll to Top