Projekt „Eduszansa” – wzrost jakości kształcenia realizowanego przez 3 licea ogólnokształcące Powiatu Bialskiego

Powiat Bialski realizuje projekt „Eduszansa” – projekt  nr FELU.10.03-IZ.00-0230/23, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027, Priorytetu X Lepsza edukacja, Działania 10.3 Kształcenie ogólne.

Całkowita wartość projektu to 1 635 708,82 zł, w tym dofinansowanie 1 454 208,82 zł. Wysokość wkładu z Funduszy Europejskich wynosi 1 390 352,50 zł. 

Głównym celem realizowanego projektu jest wzrost jakości kształcenia realizowanego przez 3 licea ogólnokształcące Powiatu Bialskiego oraz podniesienie umiejętności i kompetencji u co najmniej 95% z grupy 467 uczniów (360 dz. + 107 chł.) i 78 nauczycieli (50 K i 28 M) w okresie do 28.02.2026 r. poprzez wdrożenie programów rozwojowych przyczyniających się do zwiększenia dostępu do edukacji dobrej jakości, włączającego kształcenia, ułatwienia mobilności edukacyjnej dla wszystkich i dostępności dla osób z niepełnosprawnościami. Zaplanowane w proj. działania bezpośrednio przyczynią się do osiągnięcia:

a) Celu Polityki 4. Europa o silniejszym wymiarze społecznym, bardziej sprzyjająca włączeniu społecznemu i wdrażająca Europejski filar praw socjalnych;

b) Celu szczegółowego 4f) Wspieranie równego dostępu do dobrej jakości, włączającego kształcenia i szkolenia oraz możliwości ich ukończenia, w szczególności w odniesieniu do grup w niekorzystnej sytuacji, od wczesnej edukacji i opieki nad dzieckiem przez ogólne i zawodowe kształcenie i szkolenie, po szkolnictwo wyższe, a także kształcenie i uczenie się dorosłych, w tym ułatwianie mobilności edukacyjnej dla wszystkich i dostępności dla osób z niepełnosprawnościami.

Osiągnięcie założonego w projekcie celu głównego możliwe będzie dzięki realizacji zaplanowanych w projekcie działań wynikających bezpośrednio z przeprowadzonej diagnozy potrzeb. W oparciu o zdiagnozowane potrzeby zaplanowano w projekcie następujące działania:

I. Upowszechnienie modelu dostępnej szkoły poprzez dostosowanie szkół i realizowanego nauczania do specjalnych potrzeb edukacyjnych uczniów oraz do potrzeb nauczycieli z niepełnosprawnościami.

II. Realizację dodatkowej oferty zajęć pozalekcyjnych rozwijających kompetencje społecznoemocjonalne, umiejętności podstawowe, przekrojowe i zawodowe niezbędne na rynku pracy, w tym kompetencje cyfrowe, zielone i rozwijające talenty i zainteresowania uczniów.

III. Podniesienie jakości kształcenia i rozwój umiejętności uczniów poprzez zakup dodatkowego wyposażenia do 3 jednostek oświatowych objętych projektem, niezbędne do prowadzenia zaplanowanych zajęć dodatkowych. Pomoce te wykorz. będą zarówno w trakcie realizacji projektu jak też po zakończeniu jego realizacji w okresie trwałości. Zakupione wyposaż. pozwoli na udział w zajęciach uczniom z niepełnosprawnością na równi z pozostałymi osobami.

IV. Organizację pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów oraz wsparcia rodziców/opiekunów prawnych dzieci w zakresie stymulowania rozwoju ucznia.

V. Utworzenie 3 Szkolnych Ośrodków Kariery – doradztwo edukacyjno- zawodowe.

VI. Doskonalenie zawodowe nauczycieli zatrudnionych w szkołach objętych wsparciem, w tym pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami.

Grupę docelową stanowi 467 uczniów (360 dz. + 107 chł.) uczęszczających do 3 liceów ogólnokształcących, dla których organem prowadzącym jest powiat bialski, z terenu wiejskiej Gminy Terespol, Wisznice i Janów Podlaski: Zespołu Szkół im. Władysława Stanisława Reymonta w Małaszewiczach – Liceum Ogólnokształcące (86 os. – 60 dz. i 26 chł.), Zespołu Szkół im. Adama Naruszewicza w Janowie Podlaskim – Liceum Ogólnokształcące (219 os. – 180 dz. i 39 chł.), Liceum Ogólnokształcącego im. Władysława Zawadzkiego w Wisznicach (162 os. – 120 dz i 42 chł.), 78 nauczycieli (50 K i 28 M) zatrudnionych w tych szkołach, 100 rodziców (80 K i 20 M).

Udział w projekcie wyrówna dostęp dzieci i młodzieży z terenów wiejskich do usług edukacyjnych o wysokiej jakości oraz pozwoli na przełamanie barier w zakresie mobilności edukacyjnej (zajęcia realizowane w miejscu ich zamieszkania, bez konieczności dojazdu do większych ośrodków) oraz zwiększy dostępność dla osób niepełnosprawnych – w ramach wdrażanych działań przewidziano możliwość skorzystania z szeregu usług dostępowych, jak tłumacz języka migowego, skorzystanie z pętli indukcyjnej, pomoc asystenta osoby niepełnosprawnej, zapewnienie dowozu dla osób niepełnosprawnych, biuro projektu pozbawione barier architektonicznych.

Rezultaty projektu:

  • 3 szkoły objęte wsparciem
  • 467 uczniów szkół i placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie ogólne objętych wsparciem
  • 78 przedstawicieli kadry szkół i placówek systemu oświaty objętych wsparciem
  • 5 dzieci/uczniów o specjalnych potrzebach rozwojowych i edukacyjnych, objętych wsparciem
  • 80 uczniów uczestniczących w doradztwie zawodowym
  • 444 uczniów, którzy nabyli kwalifikacje po opuszczeniu programu
  • 75 przedstawicieli kadry szkół i placówek systemu oświaty, którzy uzyskali kwalifikacje po opuszczeniu programu
Scroll to Top