Stypendia artystyczne dla dzieci i młodzieży

Rada Powiatu w Białej Podlaskiej uchwałą z dnia 21 grudnia 2023 r. przyjęła regulamin określający zasady i tryb przyznawania stypendiów w dziedzinie twórczości artystycznej dla dzieci i młodzieży z terenu powiatu bialskiego. Stypendia będą przyznawane przez Zarząd Powiatu w Białej Podlaskiej po zasięgnięciu opinii komisji dokonującej analizy merytorycznej wniosków.

O stypendia mogą obiegać się uczniowie klas VI – VIII szkół podstawowych z terenu powiatu bialskiego oraz uczniowie szkół średnich z terenu powiatu bialskiego, dla których organem prowadzącym jest Powiat Bialski. Podmiotami uprawnionymi do składania wniosków są:

  • szkoły podstawowe z terenu powiatu bialskiego
  • szkoły ponadpodstawowe, dla których organem prowadzącym jest Powiat Bialski
  • instytucje kultury oraz organizacje pozarządowe prowadzące działalność statutową w zakresie kultury i sztuki.

Wzór wniosku, sprawozdania oraz umowy określił Zarząd Powiatu w Białej Podlaskiej uchwałą Nr 868/2024 z 30 stycznia 2024 r.

Termin składania wniosków w 2024 roku upływa 30 kwietnia.

uchwała_stypendia_artystyczne

uchwała_zmieniająca

wniosek

sprawozdanie

wzór umowy

Scroll to Top