Projekt grantowy dla Domów Pomocy Społecznej

Projekt grantowy dla Domów Pomocy Społecznej
W dniu 20.08.2020r. w Urzędzie Marszałkowskim w Lublinie zostały podpisane umowy na dofinansowanie projektów z Działania 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym. Dzięki unijnemu dofinansowaniu czterdziestu czterem Domom Pomocy Społecznej zostaną udzielone granty w ramach projektu „Wsparcie działań związanych z przeciwdziałaniem skutkom rozprzestrzeniania się pandemii COVID – 19 w domach pomocy społecznej”
Celem projektu Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej jest łagodzenie skutków pandemii oraz przeciwdziałanie jej negatywnym konsekwencjom. Udzielone granty mają stanowić doraźne wsparcie dla mieszkańców oraz personelu Domów Pomocy Społecznej, znajdujących się w stanie zagrożenia zdrowia i życia w warunkach  rozprzestrzeniania się epidemii COVID – 19.
– Podczas pandemii DPS-y są w ognisku największego ryzyka, dlatego potrzebują dodatkowych środków, które pomogą dofinansować wynagrodzenia dla dodatkowych pracowników czy wyposażyć ośrodki w niezbędny sprzęt – mówił Marszałek Województwa Lubelskiego – Pan Jarosław Stawiarski.
Powiat Bialski również przystąpił do w/w projektu grantowego.
Z ramienia Powiatu Bialskiego umowę podpisali Pan Starosta Mariusz Filipiuk oraz Pan Wicestarosta Janusz Skólimowski przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu – Pani Elwiry Charewicz. W dniu 20.08.2020r w Urzędzie Marszałkowskim w Lublinie Władze Powiatu Bialskiego reprezentowała Pani Małgorzata Malczuk – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Białej Podlaskiej.
W ramach grantu Powiat Bialski uzyskał wsparcie w wys. 1 892 783, 00 zł.. Był to drugi pod względem ilości przyznanych środków wniosek wśród obecnych w tym dniu beneficjentów. Uzyskane środki zostaną wykorzystane m.in. na:
– zakup sprzętu i wyposażenia na doposażenie stanowisk pracy,
– dodatki do wynagrodzeń dla pracowników niemedycznych,
– przygotowanie tymczasowych miejsc kwarantanny dla mieszkańców i personelu,
– zatrudnienie osób do świadczenia usług w domach pomocy społecznej przez okres trzech miesięcy,
Dzięki przystąpieniu do projektu grantowego domy pomocy społecznej z terenu Powiatu Bialskiego uzyskały środki w następującej wysokości:

  • Dom Pomocy Społecznej w Kozuli – 922 933,00zł
  • Dom Pomocy Społecznej w Konstantynowie – 529 650, 00 zł
  • Dom Pomocy Społecznej w Kostomłotach – 440 200,00zł.

Projekty zostały sfinansowane w ramach Działania 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Scroll to Top