PROJEKT: Termomodernizacja i dostosowanie do wymogów przeciwpożarowych Domu Pomocy Społecznej w Kozuli

PROJEKT: Termomodernizacja i dostosowanie do wymogów przeciwpożarowych Domu Pomocy Społecznej w Kozuli
Wartość projektu: 2 170 585,57 zł
Kwota dofinansowania z EFRR: 1 757 849,41 zł
Beneficjent: Powiat Bialski

Projekt realizowany jest zgodnie z Umową nr 15/09-UDA-RPLU.08.04.00-06-006/09-00-0623 z dnia 29.11.2012 r. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013, Osi Priorytetowej VIII Infrastruktura Społeczna, Działania 8.4 Pomoc Społeczna.

Cel projektu: Termomodernizacja i dostosowanie do wymogów przeciwpożarowych Domu Pomocy Społecznej w Kozuli w celu poprawy jakości i dostępności świadczeń z zakresu pomocy społecznej
zrealizowany zostanie poprzez:
– poprawę bezpieczeństwa przeciwpożarowego pensjonariuszy i pracowników DPS w Kozuli, poprzez montaż urządzeń oddymiających;
– zmniejszenie kosztów ogrzewania budynku poprzez wymianę stolarki okiennej;
– zmniejszenie kosztów eksploatacji obiektu, ochrona środowiska dzięki instalacji kolektorów słonecznych.

Na przedmiotową Inwestycję złożą się następujące działania:
– wymiana stolarki okiennej w budynkach mieszkalnych bloki-B1, B2,B3,B4;
– remont wiaty magazynowej z wyminą pokrycia dachu (rozebranie pokrycia dachowego z płyt azbestowo – cementowych) oraz odnowienie elewacji zewnętrznej wraz z montażem rynien i instalacji odgromowej;
– montaż kolektorów słonecznych do podgrzewania wody użytkowej na potrzeby mieszkańców DPS w Kozuli;
– remont budynku dworku obejmujący wymianę wszystkich okien i drzwi oraz malowanie elewacji zewnętrznej;
– dostosowanie do wymogów przeciwpożarowych poprzez montaż urządzeń oddymiających drogi ewakuacyjne w budynku Domu Pomocy Społecznej.

Wskaźniki produktu:

  • Powierzchnia zmodernizowanych obiektów DPS/placówek opiekuńczo – wychowawczych dostosowanych do przepisów prawa – 8091,49 m2
  • Kubaturowa powierzchnia obiektów DPS/placówek opiekuńczo – wychowawczych poddanych termomodernizacji – 32241,78 m3
  • Liczba zmodernizowanych obiektów DPS/placówek opiekuńczo – wychowawczych – 1 szt.

 

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013

Scroll to Top