Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Powiatu Bialskiego położonych w obrębie JANÓW PODLASKI osada przy ulicy Krzyształowicza.

GKN.V.7000/21/2/2008

OGŁOSZENIE O PRZETAGU
z dnia 19 maja 2008 r.
Zarząd Powiatu w Białej Podlaskiej
OGŁASZA

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Powiatu Bialskiego położonych w obrębie JANÓW PODLASKI osada przy ulicy Krzyształowicza.

Dane dotyczące nieruchomości.
1. Przedmiotem przetargu są niżej wymienione nieruchomości gruntowe nie posiadające planu miejscowego. Nieruchomości stanowiące przedmiot przetargu, nie są obciążone ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie ma przeszkód prawnych w rozporządzaniu nimi.

 

Lp.   Położenie nieru-chomości   Oznaczenie nieru-chomości w Księdze Wieczystej   Oznaczenie nieru-chomości w ewidencji gruntów   Powierz-chnia nieru-chomości /ha/   Opis nieru-chomości Wartość rynkowa nierucho- mości /zł/ Podatek VAT 22%   Cena nieru-chomości /zł/ Wadium /zł/
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1.   obręb JANÓW PODLASKI osada ulica Krzyszta-łowicza gm. Janów Podlaski pow. bialski woj. lubelskie

Kw nr 87 232

30/9

0,1323   działki niezabu-dowane 11 536,00 2 537,92 14 073,92 1 408,00
2. 30/10 0,1145 9 984,00 2 196,80 12 180,48 1 219,00

2. Warunki przetargu.

  • Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie gotówką wadium w wysokości podanej w tabeli stanowiącej 10 % ceny wywoławczej do kasy Starostwa Powiatowego w Białej Podlaskiej ul. Brzeska 41, pokój nr 37 lub na rachunek Starostwa Powiatowego w Białej Podlaskiej w Kredyt Bank S.A.O/Biała Podlaska Nr 56 1500 1331 1213 3001 4241 0000 do dnia 24 czerwca 2008 r. podając numer ewidencyjny nieruchomości, której wadium dotyczy.
  • Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia.
  • Wadium podlega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał, od zawarcia umowy.
  • Przetarg odbędzie się w dniu 27 czerwca 2008 r. o godz. 1100 w budynku Starostwa Powiatowego w Białej Podlaskiej, ul. Brzeska 41, pokój nr 121.
  • Zarząd Powiatu zastrzega sobie prawo odwołania przetargu, o czym poinformuje zainteresowanych w sposób, w jaki ogłoszono przetarg.
  • Dodatkowych informacji o nieruchomości będącej przedmiotem przetargu, udzielają pracownicy Wydziału Geodezji, Katastru i Nieruchomości Starostwa Powiatowego w Białej Podlaskiej ul. Brzeska 41, pokój nr 318 lub pod nr tel. /083/ 343 55 89.

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Powiatu Bialskiego położonych w obrębie JANÓW PODLASKI osada przy ulicy Krzyształowicza.

GKN.V.7000/21/1/2008

OGŁOSZENIE O PRZETARGU
z dnia 17 stycznia 2008 r. Zarząd Powiatu w Białej Podlaskiej 

Ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Powiatu Bialskiego położonych w obrębie JANÓW PODLASKI osada przy ulicy Krzyształowicza.

Scroll to Top