Sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiącej lokal mieszkalny będący własnością Skarbu Państwa …

GKN VI.7011-2/2008

OGŁOSZENIE
Starosty Bialskiego z dnia 10 stycznia 2008 r. 

W sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiącej lokal mieszkalny będący własnością Skarbu Państwa wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej przeznaczony do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz najemcy lokalu przy zastosowaniu preferencji wynikających z ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o zasadach zbywania mieszkań będących własnością przedsiębiorstw państwowych, niektórych spółek handlowych z udziałem Skarbu Państwa, państwowych osób prawnych oraz niektórych mieszkań będących własnością Skarbu Państwa 
/Dz. U. z 2001 r. Nr 4, poz. 24 ze zm./

 

Lokal mieszkalny położoany w budynku przy ulicy Czerwonego Krzyża 41 w Terespolu wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej budynków, kotłowni urządzeń oraz gruncie, znajdujący się na działce oznaczonej nr 1604/51 o pow. 1,1193 ha uregulowanej w Księdze wieczystej nr LU1B/00094891/8, przeznaczonej w planie zagospodarowania przestrzennego pod budownictwo mieszkaniowe wielorodzinne wg poniższego zestawienia:

Lp. Najemca Nr lokalu Lokalizacja Powierzchnia użytkowa /m2/ Udział w nieruchomości wspólnej budynku, kotłowni, urządzeń oraz gruncie Wartość nieruchomości lokalowej

Cena nabycia nieruchomości lokalowej

lokalu pom. przynależ razem
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. Najemca na podstawie umowy najmu lokalu na czas nieokreślony 41/3 parter 36,80 11,80 48,60 48,60/4635 = 0,0105 33560 zł 1678,00 zł

ermin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 ze zm./ upływa z dniem 21 lutego 2008 r.

Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 ze zm./ podaje się do publicznej wiadomości, że w dniach od 10 stycznia 2008 r. do 31 stycznia 2008 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Białej Podlaskiej i Oddziału Zamiejscowego w Terespolu oraz na stronach internetowych Starostwa i w Tygodniku „Słowo Podlasia” został zamieszczony wykaz lokalu mieszkalnego przeznaczonego do sprzedaży.

Scroll to Top